Podívejte se na aktuální informace o předmětech vyučovaných Centrem, včetně stáží a praxí.
Nabízíme metodickou a didaktickou podporu vyučujícím. Podporujeme sdílení dobrých praxí mezi učiteli.
Usilujeme o rozvíjení dovedností, znalostí i postojů zejm. studentů Právnické fakulty UK v Praze.
Na úvod
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností vzniklo v roce 2013 jako výzkumné pracoviště Právnické fakulty Univerzity Karlovy.


Prioritním cílem rozmanitých aktivit Mezioborového centra rozvoje právních dovedností PF UK (dále jen „Mezioborové centrum") je prohloubení teoretických a zejména i praktických dovedností studentů Právnické fakulty UK v rámci oborů, které v důsledku svého specifického postavení či multioborového zaměření jsou obtížně uchopitelné v rámci výuky předmětů povinného základu.


Mezioborové centrum se proto zaměřuje na inovaci již vyučovaných předmětů, ale současně s tím i na zavádění předmětů nových, které průběžně doplňují nabídku volitelných a povinně volitelných předmětů vyučovaných na Právnické fakultě UK. Mezioborové centrum přitom soustředí svou pozornost zejména na prakticky orientované předměty a na nové metody výuky (odborné stáže a praxe, předměty rozvíjející tzv. soft skills, především komunikační a presentační dovednosti), jakož i na předměty, které vznikají z potřeby rozvoje nových právních oborů (příkladem může být IT právo, právo cestovního ruchu či výuka alternativních metod řešení sporů).


Již po necelém roce své existence Mezioborové centrum garantoval v rámci kurikula Právnické fakulty 10 zcela nových předmětů a 8 předmětů inovovaných, u kterých nadále zajišťuje jejich úspěšný průběh, přičemž vytváří stále nové předměty a odborné praxe.


Ve výuce předmětů garantovaných Mezioborovým centrem je primárně kladen důraz na interaktivitu a plné zapojení studentů s tím, že stejná pozornost je věnovaná jak získání teoretických znalostí, tak i osvojování praktických zkušeností a dovedností.


Příkladem rozvoje prakticky orientovaných předmětů může být zpřístupnění nových praxí pro studenty, organizace simulovaných soudních a rozhodčích řízení, výuka argumentačních dovedností a rozvoj celé sekce alternativních metod řešení sporů. Některé nové předměty magisterského studia jsou v rámci Mezioborového centra vyučovány v anglickém jazyce.


Další významnou činností Mezioborového centra je metodická a didaktická podpora poskytovaná vyučujícím, zaměřená především na interaktivní metody výuky. Vedle praktických workshopů věnovaných didaktice výuky práva podporuje Mezioborové centrum sdílení dobrých praxí a výměnu zkušeností mezi pedagogy jak v rámci fakulty, tak i v celouniverzitním a celostátním měřítku.


V rámci Mezioborového centra spolupůsobí na jeho koncepčním rozvoji tři vnitřní sekce, a to Centrum právních dovedností, Sekce alternativního řešení sporů a Sekce sportovního práva. Součinnost realizačního týmu je zajišťována ředitelem Mezioborového centra.


Dlouhodobým cílem Mezioborového centra je vytvoření efektivního koordinačního a výzkumného centra otevřeného iniciativám vyučujících i studentů, schopného pružně reagovat na požadavky nově se rozvíjejících oblastí práva a nových způsobů jeho výuky. Své poznatky na tomto poli chce Mezioborové centrum pružně a efektivně zprostředkovávat všem vyučujícím i studentům Právnické fakulty UK.

 Handbook je stažení ZDE

Praktické právní dovednosti
Činnost Centra právních dovedností se zaměřuje primárně na tyto oblasti:

• stáže a právní kliniky,
• předměty orientované na rozvoj soft skills,
• vzdělávání vyučujících.


Stáže a právní kliniky jsou dynamicky se rozvíjející částí výuky na PFUK. Centrum právních dovedností zastřešuje a garantuje již existující a některé nově vzniklé kliniky a současně nabízí na základě předchozích zkušeností podporu koordinační, administrativní a metodickou organizátorům obdobných aktivit v rámci fakulty při zavádění nových klinik nebo praxí. Zejména se jedná o poskytnutí dokumentů, které jsou pro předměty vhodné (smlouvy se třetími stranami, evaluační formuláře atd.), a dále o podporu v komunikaci s třetí stranou (např. s neziskovými organizacemi, státními orgány a institucemi veřejné správy), administrativní podporu, nebo pomoc s fundraisingem.


Centrum má za cíl vytvořit srovnatelné standardy výuky v těchto předmětech a tím podporovat zvyšování kvality poskytovaných praxí.


V rámci právních klinik zaštiťuje Právnická fakulta UK teoretickou část, praxi samotnou organizuje třetí strana (například nezisková organizace, střední škola apod.). Například v azylové klinice docházejí studenti po absolvování teoretické průpravy na PF UK ve dvojicích do tří partnerských organizací, kde pracují s klienty – žadateli o mezinárodní ochranu či cizinci pod dohledem mentora. Zpracovávají svůj případ, hovoří s klientem, analyzují a hledají právní řešení a píší výstupy (žalobu, právní rozbor atd.). Vyučující studentům poskytuje zpětnou vazbu v průběhu praxe a vyhodnocuje ji po jejím skončení. Obdobně fungují i ostatní kliniky, každá s jinými druhy klientů.


Výuka tzv. soft skills se zaměřuje na rozvoj prezentačních, argumentačních i strategických dovedností. Právní dovednosti studenti využijí u soudů či v jednání s protistranou, dobře zvládnuté soft skills žádoucím způsobem zkvalitní přípravu budoucích právníků na příchod do právní praxe.


Výrazným příkladem takového typu výuky je předmět Mooting skills, v rámci kterého se studenti nejen připraví na soutěže typu moot court, ale zároveň získají obecné dovedností, které užijí v praxi. Předmět zahrnuje mimo jiné důraz na analýzu skutkového stavu, včetně rozpoznání právně relevantních skutečností a identifikaci právních problémů za pomoci rešerše právní úpravy a judikatury. Studenti se zároveň učí i diskutovat, strukturovat a formulovat právní argumenty, a to písemnou i ústní formou. Centrum plánuje zavedení dalších předmětů úzce zaměřených na presentační a komunikační dovednosti s účastí externích odborníků.


Centrum právních dovedností se ve své činnosti obrací i na vyučující fakulty, pro které pořádá vzdělávací setkání za účasti odborníků z řad psychologů, didaktiků, koučů atp., kteří v prakticky orientovaných workshopech řeší s vyučujícími konkrétní problémy a otázky didaktické průpravy. Jiné workshopy zase představují účastníkům další metody výuky práva či zprostředkovávají nové trendy ve výuce práva v zahraničí. Centrum také podporuje sdílení dobrých praxí a vzájemnou výměnu zkušeností jak uvnitř fakulty, tak v širším měřítku celostátním i mezinárodním.


Centrum právních dovedností bylo založeno v rámci evropského projektu „Právo pro praxi – rozvoj a inovace magisterského programu právo a právní věda na Právnické fakultě UK" podpořeného prostředky z OPPA v roce 2011

Handbook ke stažení ZDE

Kontakt
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
honuskov@prf.cuni.cz
+420 221 005 433
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Alternativní řešení sporů
Alternativní způsoby řešení sporů patří v posledních desetiletích k dynamicky se rozvíjející oblasti, pro niž je charakteristická její multidisciplinární povaha a skutečnost, že stojí na pomezí řady právních a neprávních oborů (zejména psychologie, sociologie a sociální práce). Tato relativně obtížná oborová uchopitelnost a zařaditelnost jednotlivých metod, které jsou mezi alternativní způsoby řešení sporů řazena a pro něž se vžilo souhrnné označení „ADR" (Alternative Dispute Resolution), je důvodem pro obtížnou uchopitelnost výuky ADR z pedagogického i výzkumného hlediska.


Cílem aktivit Mezioborového centra je komplexní pojetí a ukotvení výuky Základů alternativních metod řešení sporů v rámci komplexu nově vyučovaných volitelných předmětů, které ve svém souhrnu studenty seznámí s jednotlivými metodami, jež jsou mezi ADR řazeny, jakož i se způsoby jejich uplatnění v praxi.


Zvláštní pozornost je věnována rozhodčímu řízení, a to v mezinárodním i tuzemském kontextu. Výuku vedou jak specialisté na danou problematiku, tak také odborníci z praxe působící u tuzemských i mezinárodních rozhodčích tribunálů. Studenti získané znalosti uplatní např. v rámci soutěží Moot Court, SVOČ apod..


Zvýšená pozornost je věnována také mediaci. Studenti si v rámci samostatné výuky i letní školy mediace osvojí nejen potřebné právní znalosti, ale v praktických modelových případech si vyzkouší i činnost mediátorů a získají tak první zkušenosti s uplatněním mediace v praxi.


Mezioborové centrum se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje též na publikační aktivity a podílí se na vydávání řady odborných monografických i komentářových publikací zaměřených k další . podpoře výuky i praktické aplikace metod ADR.

Kontakt
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
horacek@prf.cuni.cz
+420 774 008 018
Sportovní právo
Sportovní právo je jednou z oblastí, v nichž se zřetelně projevuje prolínání řady právních oborů jak z oblasti práva soukromého, tak práva veřejného. Zatímco v zahraničí je mnohdy sportovní právo považováno za svébytnou právní disciplínu, v České republice se teprve pozvolna stává předmětem systematičtějšího zkoumání. Přesto je však již dnes sportovní právo populárním bodem zájmu studentů, což dokládá i trvale vysoká účast v předmětech, které jsou v tomto směru na PF UK nabízeny a postupně rozšiřovány.


Cílem této sekce Mezioborového centra rozvoje právních dovedností je poskytnout studentům PF UK řádné zázemí pro prohlubování jejich odborného zaměření v této oblasti práva a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Zájem o právní aspekty ve sportu není pouze teoretický, neboť výuka je doplňována také řadou prakticky zaměřených činností, jako jsou přednášky odborníků na sportovněprávní problematiku z české i zahraniční praxe, moot courty ze sportovního práva a praktické stáže u sportovních asociací a dalších subjektů činných ve sportovním sektoru.


Aktivity této sekce centra si kladou za cíl působit vedle studentů i na širokou zainteresovanou veřejnost v podobě zástupců sportovních asociací, klubů a dalších osob pohybujících se ve sportovní praxi. Sekce pořádá či se podílí na organizování odborných seminářů a konferencí a její činnost je tak celkově vedena dlouhodobou snahou spolupůsobit při kultivování sportu v České republice.

Kontakt
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Právo cestovního ruchu
Kontakt
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Team
realizační tým Mezioborového centra rozvoje právních dovedností:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.           JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Ředitel a alternativní řešení sporů   Centrum právních dovedností
horacek@prf.cuni.cz   honuskov@prf.cuni.cz
+420 774 008 018   +420 221 005 433

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.            JUDr. David Kohout, Ph.D.
Centrum právních dovedností   Sportovní právo
urban@prf.cuni.cz   kohout@prf.cuni.cz
+420 775 913 302   +420 221 005 334

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.            Martina Cizlerová
Právo cestovního ruchu   Koordinátorka centra
petras@prf.cuni.cz   cizlerom@prf.cuni.cz
+420 221 005 536   +420 775 358 049


další spolupracovníci:

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.                     JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
svatosmartin@forarb.com   Zdenek.Kucera@bakermckenzie.com
věnuje se oblasti mediace   věnuje se oblasti práva IT

 

JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.            Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
simona.travnickova@gmail.com   lucie@atkinses.com
věnuje se oblasti soft skills   věnuje se oblasti mooting skills

Mgr. Viktor Hatina
hatina@prf.cuni.cz
věnuje se stážím a praxím
   


Spolupráce a podpora
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Sdružení pro migraci a integraci
Poradna pro integraci
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Gymnázium Jana Keplera
Gymnázium prof. Jana Patočky
Gymnázium Jana Nerudy
Gymnázium Nad Alejí
Gymnázium Na vítězné pláni
Gymnázium Nad Štolou
Gymnázium Omská
Gymnázium Christiana Dopplera
Gymnázium Ústavní
Gymnázium Truhlářská
Centrum občanského vzdělávání
Pedagogická fakulta UK
Právnický akademický spolek Juristi
 • 09. 11. 2017
  Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV
 • 08. 06. 2017
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR po roce od účinnosti nové právní úpravy
 • 03. 05. 2017
  Přednášky a zkoušení na právnických fakultách v době internetu s prof. Grimesem
 • 13. 03. 2017
  Česká advokátní komora podporuje bezplatné právní rady studentů právnické fakulty
 • 13. 03. 2017
  Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností nabízí Handbook k odborným praxím
 • 14. 02. 2017
  Mezinárodní konference MENŠINY, SPORT A PRÁVO K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ HUGO MEISLA
 • 04. 11. 2016
  Konference: Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v ČR
 • 20. 10. 2016
  Pozvánka na přednášku
 • 12. 09. 2016
  Odborná praxe v advokátních kancelářích ZS 2016/2017
 • 04. 07. 2016
  Výroční zpráva za rok 2015
 • 23. 05. 2016
  konference LAW FIT
 • 01. 03. 2016
  “K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy” Mgr. Michal králík, Ph.D.
 • 26. 02. 2016
  Vzorové dokumenty k odborným praxím
 • 25. 02. 2016
  Jak více vtáhnout studenty do výuky?
 • 17. 02. 2016
  pozvánka na seminář „Jak více vtáhnout studenty do výuky?"
 • 08. 02. 2016
  Harmonogram vybraných stáží a praxí - přihlašování na předmět
 • 27. 01. 2016
  nový volitelný předmět "Odborná praxe - praxe v exekutorských úřadech ve spolupráci s EKČR"
 • 11. 12. 2015
  Pozvánka na Moot Court
 • 07. 12. 2015
  fotky z Prague Arbitration Roundtable
 • 18. 11. 2015
  Prague Arbitration Roundtable: The Settlement Effort of Arbitrators
 • 12. 11. 2015
  The Fight against the Doping in Sport: Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete
 • 10. 11. 2015
  Návštěva civilního jednání
 • 10. 11. 2015
  fotky ze setkání s prof. Jimem Moliternem
 • 06. 11. 2015
  Výběr studentů pro právní poradnu pro obyvatele hlavního města Prahy
 • 03. 11. 2015
  prof. Jim Moliterno na PF UK 2015
 • 07. 10. 2015
  konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II
 • 07. 10. 2015
  zápis z diskuzního setkání na téma: Jakou chceme vytvářet fakultu?
 • 06. 10. 2015
  Odborné praxe - praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK (dokumenty)
 • 20. 09. 2015
  Vyhlášení azylového moot courtu
 • 01. 09. 2015
  „Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK"
 • 27. 05. 2015
  konkurz na Pomvěda
 • 24. 05. 2015
  Studentská právní poradna Magistrátu hl.m. Prahy
 • 18. 05. 2015
  Konec volného internetu? Konference LAW FIT prozradí více
novější
starší
Akce/
09. 11. 2017

Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV

UNIVERZITA KARLOVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA pořádá KONFERENCI na téma AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV

v Praze ve čtvrtek 9. listopadu 2017 odpoledne v budově Právnické fakulty UK na Náměstí Curieových, místnost 38 (ve vestibulu).Datum a čas konání
09. 11. 2017 12.00 —
08. 11. 2017 18.00
Místo konání
PF UK
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
08. 06. 2017

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR po roce od účinnosti nové právní úpravy

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK

společnost dTest, o.p.s.,

nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vás zvou na kolokvium

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ V ČR

po roce od účinnosti nové právní úpravy

konané dne 8. 6. 2017 od 13.00 hod. v m.č. 38 budovy Právnické fakulty UK 


Datum a čas konání
08. 06. 2017
13.00
Kontaktní osoba
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
horacek@prf.cuni.cz
+420 774 008 018
Akce/
03. 05. 2017

Přednášky a zkoušení na právnických fakultách v době internetu s prof. Grimesem

Dne 26.4.2017 uspořádalo Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností besedu s předním britským odborníkem na právní vzdělávání, prof. Richardem Grimesem, čerstvým „visiting profesor" Právnické fakulty UK.

Prof. Grimes, který se mimo jiné podílel na tvorbě kurikula University of York, založeného na metodě výuky práva výlučně pomocí řešení právních problémů, na úvod naznačil několik trendů v právnickém vzdělávání, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti zkoušení.

Následovala diskuze, ve které byly blíže adresovány jednotlivé aspekty výukové metody užívané na University of York, ale také například problematika tzv. open book exams, které v současnosti začínají být užívány v rámci některých výběrových předmětů na naší fakultě. Celá beseda pak byla velmi inspirativní, neboť zazněla řada tipů, o kterých je možné do budoucna uvažovat i v českém právním prostředí.

Záznam ze semináře naleznete ZDE

Článek o akci publikovaný v časopise iForum naleznete ZDEDatum a čas konání
03. 05. 2017
Akce/
13. 03. 2017

Česká advokátní komora podporuje bezplatné právní rady studentů právnické fakulty

Děkujeme ČAKu za pochvalná slova na adresu studentské poradny, kterou provozujeme s pražským magistrátem. Jistě to souvisí i s prezentací poradny ve vysílání Studia ČT.

Článek - Česká justice

Reportáž - Studio 6

Reportáž - Studio 6 (Vězni na Pankráci se učí právo)
Datum a čas konání
13. 03. 2017
11.01
Akce/
13. 03. 2017

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností nabízí Handbook k odborným praxím

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností připravilo příručku odborných praxí, které PF UK nabízí.


Datum a čas konání
13. 03. 2017
10.45
Akce/
14. 02. 2017

Mezinárodní konference MENŠINY, SPORT A PRÁVO K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ HUGO MEISLA

Hugo Meisl (16.11.1881 Malešov – 17.2.1937 Vídeň) patřil k nejslavnějším fotbalovým trenérům historie a často je pokládán za jednoho ze zakladatelů moderního fotbalu. V roce 1925 přišel s myšlenkou na první mezinárodní klubovou fotbalovou soutěž, nazvanou Středoevropský pohár neboli Mitropa Cup (jistou dobu nazvaný Meislův pohár). Působil v Rakousku, ale pocházel z česko-židovského prostředí.

PROGRAM KONFERENCE
Zahájení jednání ve 12:00

Prof. Jan Kuklík (děkan PFUK): Úvod - menšiny, sport a právo
Dr. Andreas Hafer (autor knihy o Hugo Meislovi vydané i v češtině pod názvem Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu, 2011): Hugo Meisl, the modernization of football and the Jewish minority in Vienna
Dr. René Petráš (PFUK): Hugo Meisl a interdisciplinarita výzkumu menšin

Přestávka okolo 13:30

Dr. Marek Lauermann: Židovské komunity v regionu rodiště Hugo Meisla
Dr. David Kohout (PFUK): Židovské sportovní organizace na konci meziválečné ČSR a za okupace
Doc. Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií UK): Význam sportu v pojetí českožidovských asimilantů a sionistů v období mezi světovými válkami

Přestávka okolo 15:30

Prof. Marek Waic (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK) Tělovýchova a sport ve světle právních norem – od rakouského říšského zákoníku ke komunistické legislativě
Dr. František Kolář (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK) Od národních olympijských výborů ke státním olympijským výborům
Doc. Harald Christian Scheu (PFUK): Sport a integrace menšin
Dr. Lukáš Novotný (Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem): Sport a integrace migrantů (příklad Spolkové republiky Německo)

Ukončení konference okolo 18:00

Předpokládaná délka příspěvků je do 20 minut, pak následuje 10 minut diskuse.
Příspěvky budou publikovány.
Konferenční poplatek se neplatí. Zajištěno bude občerstvení.
Na konferenci je vhodné se alespoň týden předem přihlásit na petras@prf.cuni.cz.

Organizace konference:
Ústav právních dějin Právnická fakulta Univerzita Karlova (PFUK)
Nám. Curieových 7, 11640 Praha 1
Sekretariát Bc. Veronika Živná +420 221005540
Hlavní organizátoři konference: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., JUDr. et PhDr. René Petráš, Ph.D.

Datum a čas konání
14. 02. 2017
12.00—18.00
Místo konání
budova PF UK (místnost 38)
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
04. 11. 2016

Konference: Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v ČR

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK
ve spolupráci s Rozhodčím soudem při HKČR
a AK ČR a společností epravo.cz, a.s.

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních
řešení sporů v České republice

Konference proběhne v prostorách Právnické fakulty UK
ve dnech 4.11. a 5.11.2016.

Datum a čas konání
04. 11. 2016 00.00 —
05. 11. 2016
Kontaktní osoba
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
horacek@prf.cuni.cz
+420 774 008 018
Akce/
20. 10. 2016

Pozvánka na přednášku

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností 
PF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
"The Ban of Russian Athletes at the 2016 Olympics 
from the Legal Perspective"   

Ao. Univ.­Prof. Dr. Michael Geistlinger,
University of Salzburg rozhodce u mezinárodního Rozhodčího soudu 
pro sport (CAS, Lausanne), hostující profesor na PF UK

Dne 20.10.2016, Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, m.č. 303, od 17:30 
Datum a čas konání
20. 10. 2016
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
12. 09. 2016

Odborná praxe v advokátních kancelářích ZS 2016/2017

Zaujala Vás informace o možnosti kreditově ohodnocené odborné praxe v advokátní kanceláři pod záštitou PF UK a ČAKu ?


Od října 2016 navazujeme na úspěšný první ročník odborných praxí v advokátních kancelářích coby volitelného předmětu organizovaného Právnickou fakultou UK ve spolupráci s Českou advokátní komorou. 

Tento předmět Vám nabídne:

a)  Zkušenost s činností advokátní kanceláře s rozumně nastavenou časovou dotací Vaší praxe

b) Zajištěnou odbornou náplň Vaší činnosti (administrativní činnost nesmí přesáhnout 20% času odborné praxe)

b) Zlepšení Vašich schopností zpracovávat právní rešerše, podání na soudy nebo jiné instituce

c) Získání zpětné vazby Vaší činnosti ze strany advokátní kanceláře

Ještě váháte? Zde jsou zkušenosti studentů z minulého roku:

„Za největší přínos odborné praxe bych označila možnost ujasnit si, zda je advokacie něco, čemu bych se v budoucnu chtěla věnovat a čím bych se celý život chtěla živit. Praxe toto umožnila v poměrně krátkém čase, myslím, že 50-60 hodin je dostačující pro to, abychom si udělali obrázek o tom, jak to v advokacii funguje, a zároveň taková časová dotace příliš nenaruší naše studium a další aktivity."

(Lucie Černá, odborná praxe v AK Schaffer & Partner)


„Co velice oceňuji na této praxi, je získání určité představy o práci v advokacii a díky tomu můžu mnohem erudovanějším způsobem rozhodovat o svém dalším uplatnění. Myslím si, že mi to skutečně otevřelo oči. V tomto ohledu mi stáž byla asi největším přínosem."

(Christián Abu Dayeh, odborná praxe v AK PRK Partners)


„Během praxe jsem si uvědomoval, jakou hodnotu má jako doplnění vzdělání. Ne že bych nevěděl, že praxí se nejlépe učí, ale měl jsem zkreslenou představu o tom, jak dobře rozumím nebo nerozumím určitým problémům, a o tom, co je a co není v jednotlivých problematikách podstatné. ... Zpracoval jsem několik rešerší, připravil několik dalších smluv a podání, a to především v občanských, obchodních a správních věcech. Několikrát jsem se dostal i k trestní problematice. Byl jsem opakovaně pochválen, což mne velmi potěšilo, a nikdy jsem neudělal nic katastrofálně špatně, což mne potěšilo ještě více. Na konci praxe mohu říci, že byla pro mě velmi přínosnou zkušeností. Před třemi měsíci jsem byl bez zkušeností a teď tomu tak není. Také jsem dříve netušil, co přesně práce v advokátní kanceláři skutečně obnáší – teď, myslím si, mám dobrou představu. Až na pár pochůzek jsem dělal jen odbornou práci, a to i bez předchozích zkušeností, což je něco, co by se mi nemuselo podařit, pokud bych se o práci ucházel tradičním způsobem."
(Václav Vymětal, odborná praxe v AK Artpatent)
„Zjistila jsem, že práce v advokátní kanceláři je zajímavá a různorodá a není obtížné ji zvládnout ani pro studenty bez předchozí praxe, pokud se jim dostává správného vedení a zpětné vazby."

(Andrea Plávková, odborná praxe v AK Erhartová, Vítek & Partners)


„Velice jsem si cenil přátelského a profesionálního přístupu všech členů kanceláře, přičemž jsem za celou dobu své práce nepocítil, že by se někdo pokoušel na mou osobu přenášet své problémy/nedodělky či administrativní práci."

(Michal K., odborná praxe v AK Weihold Legal)


Více informací zde


Datum a čas konání
12. 09. 2016 00.00 —
23. 09. 2016
Kontaktní osoba
JUDr. Miluše Kindlová M.Jur., Ph.D.
kindlova@prf.cuni.cz
+420 221 005 338
Akce/
04. 07. 2016

Výroční zpráva za rok 2015


Chcete se dozvědět čím se centrum zabývá?

Níže naleznete výroční zprávu Mezioborového centra rozvoje právních dovedností za rok 2015.

Zprávu jsme se rozhodli zpracovat formou krátké prezentace nejdůležitějších milníků a aktivit, abychom Vás zbytečně nenudili rozsáhlým textem.

za celý tým MCRPD
Petra Toptyginová


Datum a čas konání
04. 07. 2016
Akce/
23. 05. 2016

konference LAW FIT

 
Konferenci pořádá Fakulta informačních technologií
ČVUT a organizátoři v letošním roce vybrali jako téma "Data". Konference proběhne 23. května 2015 v prostorách nové budovy ČVUT (sídle Fakulty informačních technologií) na adrese Thákurova 9, 160 00 Praha 6. Registrace probíhá zdarma na webových stránkách www.law.fit.cvut.cz.

V úvodu konference vystoupí předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů, která nad ní převzala záštitu.


Dopolední program konference se dále zaměří na používání dat v analytických nástrojích na internetu. Lukáš Rydl z Dobrého webu a Pavel Kordík z Fakulty informačních technologií ČVUT, kteří se analýzou dat zabývají, rovněž pokusí zodpovědět otázku, jaká je vlastně cena osobních údajů na internetu. Monitorování zneužívání dat pak představí Michal Zlesák z Veracomp a budoucnost využívání dat nastíní Miroslav Lukeš z MasterCard. Závěr dopoledne bude patřit připravované nové úpravě ochrany osobních údajů, kterou představí Josef Prokeš z Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Začátek odpoledne bude věnován aktuálním kauzám v oblasti ochrany osobních údajů. Těšit se lze například na rozhovor Jana Klesly z Lidových novin s Františkem Rynešem, který byl účastníkem jedné z nejznámějších kauz v této oblasti.


Další část konference se bude věnovat datům a bezpečnosti. Otevře ji Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy. Fungování českého kyberbezpečnostního týmu představí Zuzana Duračinská z CSIRT a etický hacking pak Radovan Vacek z Insighti.


Konferenci zakončí diskuse o využití dat jako důkazů, která proběhne zejména mezi Františkem Nonnemannem z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Jakubem Haraštou z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity.Datum a čas konání
23. 05. 2016
08.30—17.00
Místo konání
nová budova ČVUT
Thákurova 9, 160 00 Praha 6
ukázat na mapě
Kontaktní osoba
Zdeněk Kučera
Akce/
01. 03. 2016

“K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy” Mgr. Michal králík, Ph.D.

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a Česká společnost sportovního práva, z.s., si Vás dovolují pozvat na zvláštní přednášku Mgr. Michala Králíka, Ph.D. "K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy".

Dr. Králík se vedle své práce v pozici soudce Nejvyššího soudu ČR dlouhodobě zabývá (mimo jiné) problematikou právní odpovědnosti sportovce za újmu na zdraví jiných účastníků sportovních akcí (srov. naposledy např. Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Praha: Leges, 2016).

Zájemce o danou problematiku z řad akademických pracovníků, studentů i veřejnosti rádi přivítáme dne 1.3.2016 v 16:00 v místnosti č. 303 budovy Právnické fakulty UK.

Datum a čas konání
01. 03. 2016
16.00
Místo konání
místnost č. 303
PF UK
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
26. 02. 2016

Vzorové dokumenty k odborným praxím

Centrum dále nabízí vyučujícím pomoc při administraci odborných praxí. V jejím rámci došlo k vypracování vzorových dokumentů odborných praxí se týkajících.
Dokumenty zle nalézt níže.


Datum a čas konání
26. 02. 2016
Kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Friedel
friedel@prf.cuni.cz
Akce/
25. 02. 2016

Jak více vtáhnout studenty do výuky?

Jak více vtáhnout studenty do výuky?


Tak zněla otázka v názvu semináře, který ve středu 17. února 2016 přilákal přes deset vyučujících právnické fakulty. Pod vedením zkušené lektory, JUDr. Simony Trávníčkové, Ph.D., mladší i starší vyučující fakulty (věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším účastníkem tvořil neuvěřitelných šest dekád) společně hledali, jak vypadá výborná a jak naopak podprůměrná hodina a jaké postupy zaručeně aktivizují studenty. Výsledkem workshopu byl nejen soupis zhruba patnácti dobře použitelných metod výuky práva na fakultě, ale i formulovaná chuť dále se potkávat a hledat odpovědi na celou řadu dalších didaktických témat. Mezioborové centrum to vnímá jako sympatickou poptávku po svých aktivitách a brzy nabídne učitelům fakulty další seminář.

Datum a čas konání
25. 02. 2016
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
17. 02. 2016

pozvánka na seminář „Jak více vtáhnout studenty do výuky?"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Mezioborového centra rozvoje právních dovedností si Vás dovoluji pozvat na seminář s názvem „Jak více vtáhnout studenty do výuky?", který pro vyučující právnické fakulty naše centrum připravilo.

Při stanovování tématu setkání jsme vycházeli ze zkušeností řady vyučujících, se kterými jsme na toto téma mluvili. Mnoho z nás zjevně naráží na to, že s nimi studenti v seminářích nespolupracují, resp. nespolupracují dostatečně. Workshop se proto zaměří na to, jak vtáhnout studenty do výuky, tj. jak připravit seminář tak, aby studenti nebyli jen pasivními příjemci informací, ale aktivně se zapojovali do dění na semináři. Účastníci semináře si odnesou řadu konkrétních tipů na aktivizační metody výuky i tipy na to, jak s nimi pracovat a jak je napasovat na výuku svého tématu. Seminář bude postaven na sdílení vlastních zkušeností účastníků, předávání dobré praxe a identifikaci funkčních strategií na příkladech ze zahraničních univerzit.

Termín semináře: 17. února 2016, 11-14 hodin

Vedoucí semináře bude JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D., která v podzimním semestru na PF UK prováděla hospitace u vyučujících na PF UK a taktéž vyučovala předmět Prezentační a komunikační dovednosti a Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti. Dr. Trávníčková vystudovala PF v Brně, kde získala doktorát z oboru Mezinárodní právo soukromé a několik let mezinárodní právo i vyučovala. V letech 2014-2015 vedla na PF MU Ústav dovednostní výuky a inovace studia. Věnuje se zejm. předmětům zaměřených na rozvoj právnických dovedností (základy právnických dovedností), rozvoj měkkých dovedností (vedení a práce v malém týmu, kreativ ita) a pedagogických dovedností.

Pokud Vás naše akce zaujala, dejte mi prosím do 12. února 2016 vědět na adresu urbanm@prf.cuni.cz, abychom mohli v náležité kvantitě zajistit občerstvení.

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat

S přáním pěkného dne

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností

Datum a čas konání
17. 02. 2016
11.00—14.00
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
08. 02. 2016

Harmonogram vybraných stáží a praxí - přihlašování na předmět

Milí studenti,
abyste se nemuseli dlouho prokousávat a proklikávat informacemi v ISu, připravili jsme pro Vás harmonogram přihlašování na vybrané stáže a praxe, na kterých se MCRPD podílí. 
V přiloženém souboru naleznete zejména deadline pro podávání přihlášek na vybrané praxe a stáže.
Více o předmětech naleznete tradičně v informačním systému.


Datum a čas konání
08. 02. 2016 00.00 —
17. 02. 2016
Akce/
27. 01. 2016

nový volitelný předmět "Odborná praxe - praxe v exekutorských úřadech ve spolupráci s EKČR"

Předmět slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí pražských i mimopražských exekutorských úřadů. Studenti se v průběhu odborné praxe zapojují do běžného chodu exekutorského úřadu.
Podílejí se zejména na přípravě rešerší právní úpravy včetně judikatury, přípravě různých podání na soudy či jiné instituce, přípravě podkladů pro jednání soudního exekutora atd. Dominantní náplní praxe je činnost právní a ne čistě administrativní (právní práce musí tvořit minimálně 80 % času realizace stáže). V rámci praxí je nabízeno jedno místo přímo v Exekutorské komoře ČR.

Bližší informace o předmětu, prerekvizitách, sylabu, požadavcích k udělení zápočtu a o seznamu spolupracujících exekutorských úřadů lze nalézt v příloze s názvem Anotace. Do předmětu se lze v případě splnění předepsaných prerekvizit předběžně hlásit na stránce http://goo.gl/forms/e6XxyRhgGQ , a to od 27.1. do 10.2.2016.

pozn. Do ISu bude předmět vložen cca 14 dní po začátku zápisu do LS 15/16.


Datum a čas konání
27. 01. 2016 00.00 —
11. 02. 2016
Kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Friedel
friedel@prf.cuni.cz
Akce/
11. 12. 2015

Pozvánka na Moot Court

Přijďte se podívat na moot court, resp. simulované soudní řízení, kde budou proti sobě bojovat zástupci Aliky a zástupci sekulárního demokratického státu South Tramontina, a to v angličtině.

Alice, muslimskému děvčeti které se rozhodlo studovat na všeobecnou zdravotní sestru, bylo zabráněno ve studiu pokračovat. Nemocnice, kde měla Alika vykonávat odbornou praxi, trvala na nošení uniforem a odložení hijabu (muslimského šátku zakrývajícímu vlasy a krk) a Alika se s tím nemohla smířit. Došlo v tomto případě k nepřiměřenému zásahu do Aliciny svobody náboženského vyznání, resp. svobody nosit náboženské symboly? Byla Alika diskriminována ve svém právu na přístup ke vzdělání?

Akce se koná dne 11. 12. 2016 od 15ti hodin v prostorách soudní místnosti ve 4. patře. Soudkyní sporu bude, mezi dalšími, také Pavla Boučková, která se tematikou diskriminace dlouhodobě zabývá.

Na akci není třeba se registrovat, i když Vaše odpověď na pozvání bude velmi oceněna.

Datum a čas konání
11. 12. 2015
15.00
Místo konání
soudní místnost (4. patro)
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
lucie@atkinses.com
Akce/
07. 12. 2015

fotky z Prague Arbitration Roundtable

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky ze setkání Prague Arbitration Roundtable konané 18.11.2015 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádané Mezioborovým centrem rozvoje právních dovedností.
Datum a čas konání
07. 12. 2015
Akce/
18. 11. 2015

Prague Arbitration Roundtable: The Settlement Effort of Arbitrators

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností Vás zve na setkání:

Prague Arbitration Roundtable:
The Settlement Effort of Arbitrators


Wednesday, November 18, 2015
Faculty of Law, Charles University in Prague
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1, Czech Republic

PROGRAM:
2.00 PM Registration
2:30 PM Welcome Address Speech
2:35 PM Keynote Speech, Dr. Remy Gerbay (Queen Mary University of London, Enyo Law LLP)
3:10 PM Panel Presentation I. Dr. Vít Horáček (Dr. Vít Horáček Lawyer)
3:30 PM Coffee Break
4:00 PM Panel Presentation II. Dr. Miloš Olík (Rowan Legal) and Dr. Martin Svatoš (Charles University)
4:40 PM Discussion and Closing Remarks
5:00 PM Drink and Networking

Please RSVP via email to: toptygin@prf.cuni.cz by 11 November 2015
Number of participants limitedDatum a čas konání
18. 11. 2015
14.00—18.00
Místo konání
místnost č. 38 (přízemí)
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. mediator and arbitrator
Akce/
12. 11. 2015

The Fight against the Doping in Sport: Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete


POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU:

The Fight against the Doping in Sport:
Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete

Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Geistlinger, University of Salzburg
rozhodce u mezinárodního Rozhodčího soudu pro sport (CAS, Lausanne), mimo jiné i v případu CAS Roman Kreuziger v. Mezinárodní cyklistická unie

Dne 12.11.2015, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, m.č. 303, od 18 hodin
Datum a čas konání
12. 11. 2015
18.00
Místo konání
místnost č. 303
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
10. 11. 2015

Návštěva civilního jednání

Chtěli byste se zajít podívat na spor o ochranu osobnosti? A chtěli byste, aby s Vámi předsedající soudce před i po sporu o jednání promluvil? Pak se přihlaste na návštěvu soudního jednání, která proběhne již toto úterý!

Pozor, kapacita je omezena na pouhých 12 návštěvníků, proto s přihlášením neotálejte!

Hlásit se můžete prostřednictvím jednoduchého formuláře na:

https://docs.google.com/forms/d/1G0DrA0D7z42EPgH0qenpf4eQVv32aFei0pDANk-p8nE/viewform

Datum a čas konání
10. 11. 2015
Kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Friedel
friedel@prf.cuni.cz
Akce/
10. 11. 2015

fotky ze setkání s prof. Jimem Moliternem

Níže si můžete prohlédnout fotografie ze setkání studentů a učitelů s prof. Jimem Moliternem, které proběhlo 3.11.2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Datum a čas konání
10. 11. 2015
Akce/
06. 11. 2015

Výběr studentů pro právní poradnu pro obyvatele hlavního města Prahy

Na konci roku 2014 vznikla ve spolupráci Právnické fakulty UK a Magistrátu hlavního města Prahy bezplatná právní poradna pro obyvatele hlavního města Prahy. Provoz poradny zajišťují pod dohledem právníků HMP studenti vyšších ročníků fakulty.

V současnosti PF UK hledá studenty na provoz ve dvou termínech, a to:

a) leden – březen 2016,

b) duben – červen 2016.

PF UK proto tímto vyzývá své studenty třetích a vyšších ročníků, aby níže specifikovaným způsobem vyjádřili svůj zájem se podílet na činnosti poradny, tj. přijímat dotazy a pod vedením zaměstnanců Magistrátu je zodpovídat. Poradna funguje v odpoledních hodinách (14-16) vždy v pondělí a ve středu, přičemž každý z obou termínů budou v poradně přijímat dotazy tři studenti PF UK, kteří budou pracovat společně v týmu.

Praxe bude uznána jako předmět Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí či Magistrátu HMP (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=HV2024) a studenti za ni obdrží čtyři kredity.

Přihlášky (obsahující zejména motivační dopis v délce cca jedné normostrany) vložte nejpozději do pátku 27. listopadu 2016 (24.00 hod) do formuláře, který je přístupný na této adrese: http://goo.gl/forms/YxZkKc7SjU.

V případě dotazů, či pokud by vám formulář nefungoval, pište na adresu: urbanm@prf.cuni.cz.

Spolupráci s Magistrátem hlavního města Praha zajišťuje Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a podporuje děkan fakulty, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Informaci o zařazení či nezařazení do poradny obdržíte do neděle 7. prosince 2015 na mail, který vyplníte do formuláře. Pokud vám vyhodnocení nepřijde, ozvěte se neprodleně na výše uvedený email.

Těšíme se na vaše přihlášky

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., člen Mezioborového centra rozvoje právních dovedností

 

Datum a čas konání
06. 11. 2015 00.00 —
27. 11. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
03. 11. 2015

prof. Jim Moliterno na PF UK 2015

Zveme Vás na setkání s profesorem Jimem Moliternem, americkým odborníkem na právní vzdělávání a profesní etiku. Jeho úkolem bude „vyseknout" ukázkovou hodinu na téma profesní etiky. Hodinu, která dokáže nebývalým způsobem zapojit a snad i nadchnout studenty – tj. vás. 

"Zdravím všechny studentky a studenty fakulty,
jménem Mezioborového centra rozvoje právních dovedností bych vás rád pozval na nepochybně zajímavou akci, kterou jsme přichystali na úterý 3. listopadu 2015 od 15 do 16,30 hodin v místnosti č. 38 na PF UK. Na fakultu zavítá význačný americký odborník na právní vzdělávání a profesní etiku, profesor Jim Moliterno. Jeho úkolem bude „vyseknout" ukázkovou hodinu na téma profesní etiky. Hodinu, která dokáže nebývalým způsobem zapojit a snad i nadchnout studenty – tj. vás. Protože má prof. Moliterno s interaktivní a studenty vtahující výukou rozsáhlé zkušenosti ze Spojených států i řady dalších zemí, kde vyučoval, nepochybuji o tom, že bude mít úspěch (více viz jeho krátký medailonek níže). Ukázková hodina skončí před čtvrtou hodinou, v případě zájmu bude možné s prof. Moliternem ještě diskutovat – o způsobu výuky či samotném tématu profesní etiky.

Pokud vás naše akce zaujala, přihlaste se prosím do FB skupiny s názvem „Prof. Jim Moliterno na PF UK 2015", což budeme brát jako přislíbení vaší účasti.

Pro učitele fakulty platí i pozvání na předchozí uzavřený kulatý stůl, který bude v místnosti č. 38 probíhat od 14,00.

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat

S přáním pěkného dne
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností
E-mail: urbanm@prf.cuni.cz

Prof. Jim Moliterno působí jako profesor práva na Washington and Lee University
School of Law (Virginia, USA), specializuje se na právní vzdělávání a profesní etiku
právníků. Zásadním způsobem se podílel na reformě kurikula fakulty ve prospěch interaktivních, prakticky orientovaných metod výuky. Mnoho let působil jako ředitel programu zaměřeného na rozvoj právních dovedností studentů a právních klinik na College of William & Mary, za což byl i oceněn americkou advokátní komorou (American Bar Association). Kurzy právních dovedností a profesní etiky vyučoval během 30 let na šesti různých právnických fakultách. Profesní etikou a reformou právnického vzdělávání se zabývá i mezinárodně, zejména v regionech střední a jihovýchodní Evropy, naposledy například na Slovensku, a ve východní Asii."

Datum a čas konání
03. 11. 2015
15.00—16.30
Místo konání
mís. 38
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
07. 10. 2015

konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRÁVNICKÁ FAKULTA

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PFUK

pořádá KONFERENCI na téma

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II

v Praze ve středu 7. října 2015 12 až 18 hodin
v budově PFUK, místnost 38


Datum a čas konání
07. 10. 2015
12.00—18.00
Místo konání
budova PFUK, místnost 38
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
07. 10. 2015

zápis z diskuzního setkání na téma: Jakou chceme vytvářet fakultu?

Přinášíme Vám zápis z diskuzního setkání na téma "Jakou chceme vytvářet fakultu?", které proběhlo 5. května na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, ve spolupríci s Mezioborovým Centrem Rozvoje Právních Dovedností.

Níže si můžete stáhnout neformální zápis ze setkání a další příspěvky diskutujících.Datum a čas konání
07. 10. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
honuskov@prf.cuni.cz
+420 221 005 433
Akce/
06. 10. 2015

Odborné praxe - praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK (dokumenty)

Plán odborné praxe a Reflexní deník ke stažení.

Informace pro studenty
Termíny povinných setkání s garantem odborné praxe:
6.10. - 17:30 (místnost 38)
12.11. - 14:00 (místnost bude upřesněna) 
7.1. - 14:00 (místnost bude upřesněna)


Datum a čas konání
06. 10. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Miluše Kindlová M.Jur., Ph.D.
kindlova@prf.cuni.cz
+420 221 005 338
Akce/
20. 09. 2015

Vyhlášení azylového moot courtu

Milé studentky, milí studenti,
I letos jsme pro Vás připravili soutěž v azylovém a uprchlickém právu, Česko-slovenský azylový moot court. Vybrali jsme velmi zajímavý případ, doufáme, že se Vám bude líbit.

Více informací a případ samotný naleznete v přílohách tohoto vyhlášení, v případě nejasností nám pište na email azylovymoot@gmail.com.

Těšíme se na Vás!

Za organizátory
JUDr. Věra Honusková, Ph.D., odborná asistentka Katedry mezinárodního práva, pracovnice
Mezioborového centra rozvoje právních dovedností
Mgr. Eliška Flídrová, doktorandka Katedry mezinárodního práva

V Praze 20. 9. 2015Datum a čas konání
20. 09. 2015 00.00 —
18. 10. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
honuskov@prf.cuni.cz
+420 221 005 433
Akce/
01. 09. 2015

„Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK"

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností organizuje nový volitelný předmět pro ZS 2015/2016
„Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích
ve spolupráci s ČAK"
(určeno pro studenty 4. a 5. ročníku, bližší info v IS)
Pro předběžné přihlášení zasílejte do 18.9. motivační dopis na email kindlova@prf.cuni.cz


Datum a čas konání
01. 09. 2015 00.00 —
18. 09. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
kindlova@prf.cuni.cz
+420 221 005 338
Akce/
27. 05. 2015

konkurz na Pomvěda

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností hledá novou studentskou pomocnou vědeckou sílu. Přihlásit se mohou studenti, kteří mají zájem se podílet na činnosti centra.

Úkoly pomocné vědecké síly spočívají především v podílu na akcích organizovaných centrem (semináře, diskuze, besedy, konference), rešerších literatury a dalších formách součinnosti při vzniku autorských textů, administrativa související s fungováním centra apod. Vedle zájmu o činnost centra předpokládáme znalost angličtiny, případně dalšího cizího jazyka, a ovládání práce na PC. Pokud se vzájemná spolupráce osvědčí, měli bychom zájem o dlouhodobější spolupráci.

Termín uzavření přihlášek je 2. června 2015 ve 24:00 hod.

Přihlášky zasílejte JUDr. Michalu Urbanovi, členovi centra, elektronickou poštou, a to na email: urbanm@prf.cuni.cz.

Součástí každé přihlášky musí být:

 • strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů)
 • stručný motivační dopis


Předpokládaný nástup: září 2015


Těšíme se na vaše přihlášky


JUDr. Michal UrbanDatum a čas konání
27. 05. 2015 00.00 —
02. 06. 2015 23.59
Akce/
24. 05. 2015

Studentská právní poradna Magistrátu hl.m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy inicioval vznik bezplatné právní poradny pro občany hlavního města Prahy a domluvil se s Právnickou fakultou UK, že se na provozu poradny budou podílet studenti vyšších ročníků fakulty. Poradna poskytuje Pražanům bezplatné právní konzultace ve vybraných právních oblastech, a to vždy pod odborným vedením zaměstnanců Magistrátu.
Právnická fakulta tuto iniciativu vítá a je toho názoru, že zkušenost s činností v poradně pro občany žádoucím způsobem rozšiřuje spektrum studijních aktivit, které fakulta studentům nabízí.

Praxe v této poradně je studentům uznána jako předmět Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí. Spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zajišťuje Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a podporuje děkan fakulty, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

napsali o nás:
příspěvek v pořadu studio 6 v České televizi (celý pořad zde)
tisková zpráva hl. m. Prahy
článek z parlamentnilisty.cz
článek v časopise iForum UK

Datum a čas konání
24. 05. 2015
Akce/
18. 05. 2015

Konec volného internetu? Konference LAW FIT prozradí více

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností zve studenty na konferenci LAW FIT.

Konec volného internetu?

To je téma třetího ročníku konference LAW FIT pořádané Fakultou informačních technologií ČVUT, v letošním roce i za podpory Mezioborového centra rozvoje právních dovedností.

Konference se bude věnovat technickým a právním aspektům omezování přístupu k obsahu internetu a tzv. síťové neutralitě.
Mezi tématy nebudou chybět ani aktuální rozsudky Soudního dvora EU ve věcech UPC Telekabel Wien a Google Spain.

Na konferenci například vystoupí předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, vyučující Právnické fakulty Karlovy Univerzity Veronika Křesťanová a Zdeněk Kučera, výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip, či zástupci Google, O2 a UPC.

Konference proběhne 18. května 2015 v prostorách nové budovy ČVUT.

Registrace probíhá zdarma na webových stránkách www.law.fit.cvut.cz.
Počet míst omezen!!Datum a čas konání
18. 05. 2015
12.00—18.00
Místo konání
nová budova ČVUT
Praha, Dejvice
ukázat na mapě
 • 09. 11. 2017
  Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV
 • 08. 06. 2017
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR po roce od účinnosti nové právní úpravy
 • 03. 05. 2017
  Přednášky a zkoušení na právnických fakultách v době internetu s prof. Grimesem
 • 13. 03. 2017
  Česká advokátní komora podporuje bezplatné právní rady studentů právnické fakulty
 • 13. 03. 2017
  Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností nabízí Handbook k odborným praxím
 • 14. 02. 2017
  Mezinárodní konference MENŠINY, SPORT A PRÁVO K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ HUGO MEISLA
 • 04. 11. 2016
  Konference: Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v ČR
 • 20. 10. 2016
  Pozvánka na přednášku
 • 12. 09. 2016
  Odborná praxe v advokátních kancelářích ZS 2016/2017
 • 04. 07. 2016
  Výroční zpráva za rok 2015
 • 23. 05. 2016
  konference LAW FIT
 • 01. 03. 2016
  “K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy” Mgr. Michal králík, Ph.D.
 • 08. 02. 2016
  Harmonogram vybraných stáží a praxí - přihlašování na předmět
 • 27. 01. 2016
  nový volitelný předmět "Odborná praxe - praxe v exekutorských úřadech ve spolupráci s EKČR"
 • 11. 12. 2015
  Pozvánka na Moot Court
 • 07. 12. 2015
  fotky z Prague Arbitration Roundtable
 • 18. 11. 2015
  Prague Arbitration Roundtable: The Settlement Effort of Arbitrators
 • 12. 11. 2015
  The Fight against the Doping in Sport: Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete
 • 10. 11. 2015
  Návštěva civilního jednání
 • 10. 11. 2015
  fotky ze setkání s prof. Jimem Moliternem
 • 06. 11. 2015
  Výběr studentů pro právní poradnu pro obyvatele hlavního města Prahy
 • 03. 11. 2015
  prof. Jim Moliterno na PF UK 2015
 • 07. 10. 2015
  konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II
 • 07. 10. 2015
  zápis z diskuzního setkání na téma: Jakou chceme vytvářet fakultu?
 • 06. 10. 2015
  Odborné praxe - praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK (dokumenty)
 • 20. 09. 2015
  Vyhlášení azylového moot courtu
 • 01. 09. 2015
  „Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK"
 • 27. 05. 2015
  konkurz na Pomvěda
 • 24. 05. 2015
  Studentská právní poradna Magistrátu hl.m. Prahy
 • 18. 05. 2015
  Konec volného internetu? Konference LAW FIT prozradí více
novější
starší
Ukázat nejbližší akce
Akce/
09. 11. 2017

Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV

UNIVERZITA KARLOVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA pořádá KONFERENCI na téma AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV

v Praze ve čtvrtek 9. listopadu 2017 odpoledne v budově Právnické fakulty UK na Náměstí Curieových, místnost 38 (ve vestibulu).Datum a čas konání
09. 11. 2017 12.00 —
08. 11. 2017 18.00
Místo konání
PF UK
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
08. 06. 2017

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR po roce od účinnosti nové právní úpravy

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK

společnost dTest, o.p.s.,

nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vás zvou na kolokvium

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ V ČR

po roce od účinnosti nové právní úpravy

konané dne 8. 6. 2017 od 13.00 hod. v m.č. 38 budovy Právnické fakulty UK 


Datum a čas konání
08. 06. 2017
13.00
Kontaktní osoba
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
horacek@prf.cuni.cz
+420 774 008 018
Akce/
03. 05. 2017

Přednášky a zkoušení na právnických fakultách v době internetu s prof. Grimesem

Dne 26.4.2017 uspořádalo Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností besedu s předním britským odborníkem na právní vzdělávání, prof. Richardem Grimesem, čerstvým „visiting profesor" Právnické fakulty UK.

Prof. Grimes, který se mimo jiné podílel na tvorbě kurikula University of York, založeného na metodě výuky práva výlučně pomocí řešení právních problémů, na úvod naznačil několik trendů v právnickém vzdělávání, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti zkoušení.

Následovala diskuze, ve které byly blíže adresovány jednotlivé aspekty výukové metody užívané na University of York, ale také například problematika tzv. open book exams, které v současnosti začínají být užívány v rámci některých výběrových předmětů na naší fakultě. Celá beseda pak byla velmi inspirativní, neboť zazněla řada tipů, o kterých je možné do budoucna uvažovat i v českém právním prostředí.

Záznam ze semináře naleznete ZDE

Článek o akci publikovaný v časopise iForum naleznete ZDEDatum a čas konání
03. 05. 2017
Akce/
13. 03. 2017

Česká advokátní komora podporuje bezplatné právní rady studentů právnické fakulty

Děkujeme ČAKu za pochvalná slova na adresu studentské poradny, kterou provozujeme s pražským magistrátem. Jistě to souvisí i s prezentací poradny ve vysílání Studia ČT.

Článek - Česká justice

Reportáž - Studio 6

Reportáž - Studio 6 (Vězni na Pankráci se učí právo)
Datum a čas konání
13. 03. 2017
11.01
Akce/
13. 03. 2017

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností nabízí Handbook k odborným praxím

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností připravilo příručku odborných praxí, které PF UK nabízí.


Datum a čas konání
13. 03. 2017
10.45
Akce/
14. 02. 2017

Mezinárodní konference MENŠINY, SPORT A PRÁVO K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ HUGO MEISLA

Hugo Meisl (16.11.1881 Malešov – 17.2.1937 Vídeň) patřil k nejslavnějším fotbalovým trenérům historie a často je pokládán za jednoho ze zakladatelů moderního fotbalu. V roce 1925 přišel s myšlenkou na první mezinárodní klubovou fotbalovou soutěž, nazvanou Středoevropský pohár neboli Mitropa Cup (jistou dobu nazvaný Meislův pohár). Působil v Rakousku, ale pocházel z česko-židovského prostředí.

PROGRAM KONFERENCE
Zahájení jednání ve 12:00

Prof. Jan Kuklík (děkan PFUK): Úvod - menšiny, sport a právo
Dr. Andreas Hafer (autor knihy o Hugo Meislovi vydané i v češtině pod názvem Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu, 2011): Hugo Meisl, the modernization of football and the Jewish minority in Vienna
Dr. René Petráš (PFUK): Hugo Meisl a interdisciplinarita výzkumu menšin

Přestávka okolo 13:30

Dr. Marek Lauermann: Židovské komunity v regionu rodiště Hugo Meisla
Dr. David Kohout (PFUK): Židovské sportovní organizace na konci meziválečné ČSR a za okupace
Doc. Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií UK): Význam sportu v pojetí českožidovských asimilantů a sionistů v období mezi světovými válkami

Přestávka okolo 15:30

Prof. Marek Waic (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK) Tělovýchova a sport ve světle právních norem – od rakouského říšského zákoníku ke komunistické legislativě
Dr. František Kolář (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK) Od národních olympijských výborů ke státním olympijským výborům
Doc. Harald Christian Scheu (PFUK): Sport a integrace menšin
Dr. Lukáš Novotný (Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem): Sport a integrace migrantů (příklad Spolkové republiky Německo)

Ukončení konference okolo 18:00

Předpokládaná délka příspěvků je do 20 minut, pak následuje 10 minut diskuse.
Příspěvky budou publikovány.
Konferenční poplatek se neplatí. Zajištěno bude občerstvení.
Na konferenci je vhodné se alespoň týden předem přihlásit na petras@prf.cuni.cz.

Organizace konference:
Ústav právních dějin Právnická fakulta Univerzita Karlova (PFUK)
Nám. Curieových 7, 11640 Praha 1
Sekretariát Bc. Veronika Živná +420 221005540
Hlavní organizátoři konference: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., JUDr. et PhDr. René Petráš, Ph.D.

Datum a čas konání
14. 02. 2017
12.00—18.00
Místo konání
budova PF UK (místnost 38)
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
04. 11. 2016

Konference: Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v ČR

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK
ve spolupráci s Rozhodčím soudem při HKČR
a AK ČR a společností epravo.cz, a.s.

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních
řešení sporů v České republice

Konference proběhne v prostorách Právnické fakulty UK
ve dnech 4.11. a 5.11.2016.

Datum a čas konání
04. 11. 2016 00.00 —
05. 11. 2016
Kontaktní osoba
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
horacek@prf.cuni.cz
+420 774 008 018
Akce/
20. 10. 2016

Pozvánka na přednášku

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností 
PF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
"The Ban of Russian Athletes at the 2016 Olympics 
from the Legal Perspective"   

Ao. Univ.­Prof. Dr. Michael Geistlinger,
University of Salzburg rozhodce u mezinárodního Rozhodčího soudu 
pro sport (CAS, Lausanne), hostující profesor na PF UK

Dne 20.10.2016, Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, m.č. 303, od 17:30 
Datum a čas konání
20. 10. 2016
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
12. 09. 2016

Odborná praxe v advokátních kancelářích ZS 2016/2017

Zaujala Vás informace o možnosti kreditově ohodnocené odborné praxe v advokátní kanceláři pod záštitou PF UK a ČAKu ?


Od října 2016 navazujeme na úspěšný první ročník odborných praxí v advokátních kancelářích coby volitelného předmětu organizovaného Právnickou fakultou UK ve spolupráci s Českou advokátní komorou. 

Tento předmět Vám nabídne:

a)  Zkušenost s činností advokátní kanceláře s rozumně nastavenou časovou dotací Vaší praxe

b) Zajištěnou odbornou náplň Vaší činnosti (administrativní činnost nesmí přesáhnout 20% času odborné praxe)

b) Zlepšení Vašich schopností zpracovávat právní rešerše, podání na soudy nebo jiné instituce

c) Získání zpětné vazby Vaší činnosti ze strany advokátní kanceláře

Ještě váháte? Zde jsou zkušenosti studentů z minulého roku:

„Za největší přínos odborné praxe bych označila možnost ujasnit si, zda je advokacie něco, čemu bych se v budoucnu chtěla věnovat a čím bych se celý život chtěla živit. Praxe toto umožnila v poměrně krátkém čase, myslím, že 50-60 hodin je dostačující pro to, abychom si udělali obrázek o tom, jak to v advokacii funguje, a zároveň taková časová dotace příliš nenaruší naše studium a další aktivity."

(Lucie Černá, odborná praxe v AK Schaffer & Partner)


„Co velice oceňuji na této praxi, je získání určité představy o práci v advokacii a díky tomu můžu mnohem erudovanějším způsobem rozhodovat o svém dalším uplatnění. Myslím si, že mi to skutečně otevřelo oči. V tomto ohledu mi stáž byla asi největším přínosem."

(Christián Abu Dayeh, odborná praxe v AK PRK Partners)


„Během praxe jsem si uvědomoval, jakou hodnotu má jako doplnění vzdělání. Ne že bych nevěděl, že praxí se nejlépe učí, ale měl jsem zkreslenou představu o tom, jak dobře rozumím nebo nerozumím určitým problémům, a o tom, co je a co není v jednotlivých problematikách podstatné. ... Zpracoval jsem několik rešerší, připravil několik dalších smluv a podání, a to především v občanských, obchodních a správních věcech. Několikrát jsem se dostal i k trestní problematice. Byl jsem opakovaně pochválen, což mne velmi potěšilo, a nikdy jsem neudělal nic katastrofálně špatně, což mne potěšilo ještě více. Na konci praxe mohu říci, že byla pro mě velmi přínosnou zkušeností. Před třemi měsíci jsem byl bez zkušeností a teď tomu tak není. Také jsem dříve netušil, co přesně práce v advokátní kanceláři skutečně obnáší – teď, myslím si, mám dobrou představu. Až na pár pochůzek jsem dělal jen odbornou práci, a to i bez předchozích zkušeností, což je něco, co by se mi nemuselo podařit, pokud bych se o práci ucházel tradičním způsobem."
(Václav Vymětal, odborná praxe v AK Artpatent)
„Zjistila jsem, že práce v advokátní kanceláři je zajímavá a různorodá a není obtížné ji zvládnout ani pro studenty bez předchozí praxe, pokud se jim dostává správného vedení a zpětné vazby."

(Andrea Plávková, odborná praxe v AK Erhartová, Vítek & Partners)


„Velice jsem si cenil přátelského a profesionálního přístupu všech členů kanceláře, přičemž jsem za celou dobu své práce nepocítil, že by se někdo pokoušel na mou osobu přenášet své problémy/nedodělky či administrativní práci."

(Michal K., odborná praxe v AK Weihold Legal)


Více informací zde


Datum a čas konání
12. 09. 2016 00.00 —
23. 09. 2016
Kontaktní osoba
JUDr. Miluše Kindlová M.Jur., Ph.D.
kindlova@prf.cuni.cz
+420 221 005 338
Akce/
04. 07. 2016

Výroční zpráva za rok 2015


Chcete se dozvědět čím se centrum zabývá?

Níže naleznete výroční zprávu Mezioborového centra rozvoje právních dovedností za rok 2015.

Zprávu jsme se rozhodli zpracovat formou krátké prezentace nejdůležitějších milníků a aktivit, abychom Vás zbytečně nenudili rozsáhlým textem.

za celý tým MCRPD
Petra Toptyginová


Datum a čas konání
04. 07. 2016
Akce/
23. 05. 2016

konference LAW FIT

 
Konferenci pořádá Fakulta informačních technologií
ČVUT a organizátoři v letošním roce vybrali jako téma "Data". Konference proběhne 23. května 2015 v prostorách nové budovy ČVUT (sídle Fakulty informačních technologií) na adrese Thákurova 9, 160 00 Praha 6. Registrace probíhá zdarma na webových stránkách www.law.fit.cvut.cz.

V úvodu konference vystoupí předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů, která nad ní převzala záštitu.


Dopolední program konference se dále zaměří na používání dat v analytických nástrojích na internetu. Lukáš Rydl z Dobrého webu a Pavel Kordík z Fakulty informačních technologií ČVUT, kteří se analýzou dat zabývají, rovněž pokusí zodpovědět otázku, jaká je vlastně cena osobních údajů na internetu. Monitorování zneužívání dat pak představí Michal Zlesák z Veracomp a budoucnost využívání dat nastíní Miroslav Lukeš z MasterCard. Závěr dopoledne bude patřit připravované nové úpravě ochrany osobních údajů, kterou představí Josef Prokeš z Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Začátek odpoledne bude věnován aktuálním kauzám v oblasti ochrany osobních údajů. Těšit se lze například na rozhovor Jana Klesly z Lidových novin s Františkem Rynešem, který byl účastníkem jedné z nejznámějších kauz v této oblasti.


Další část konference se bude věnovat datům a bezpečnosti. Otevře ji Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy. Fungování českého kyberbezpečnostního týmu představí Zuzana Duračinská z CSIRT a etický hacking pak Radovan Vacek z Insighti.


Konferenci zakončí diskuse o využití dat jako důkazů, která proběhne zejména mezi Františkem Nonnemannem z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Jakubem Haraštou z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity.Datum a čas konání
23. 05. 2016
08.30—17.00
Místo konání
nová budova ČVUT
Thákurova 9, 160 00 Praha 6
ukázat na mapě
Kontaktní osoba
Zdeněk Kučera
Akce/
01. 03. 2016

“K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy” Mgr. Michal králík, Ph.D.

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a Česká společnost sportovního práva, z.s., si Vás dovolují pozvat na zvláštní přednášku Mgr. Michala Králíka, Ph.D. "K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy".

Dr. Králík se vedle své práce v pozici soudce Nejvyššího soudu ČR dlouhodobě zabývá (mimo jiné) problematikou právní odpovědnosti sportovce za újmu na zdraví jiných účastníků sportovních akcí (srov. naposledy např. Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Praha: Leges, 2016).

Zájemce o danou problematiku z řad akademických pracovníků, studentů i veřejnosti rádi přivítáme dne 1.3.2016 v 16:00 v místnosti č. 303 budovy Právnické fakulty UK.

Datum a čas konání
01. 03. 2016
16.00
Místo konání
místnost č. 303
PF UK
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
08. 02. 2016

Harmonogram vybraných stáží a praxí - přihlašování na předmět

Milí studenti,
abyste se nemuseli dlouho prokousávat a proklikávat informacemi v ISu, připravili jsme pro Vás harmonogram přihlašování na vybrané stáže a praxe, na kterých se MCRPD podílí. 
V přiloženém souboru naleznete zejména deadline pro podávání přihlášek na vybrané praxe a stáže.
Více o předmětech naleznete tradičně v informačním systému.


Datum a čas konání
08. 02. 2016 00.00 —
17. 02. 2016
Akce/
27. 01. 2016

nový volitelný předmět "Odborná praxe - praxe v exekutorských úřadech ve spolupráci s EKČR"

Předmět slouží k získání praktických a odborných zkušeností s činností v prostředí pražských i mimopražských exekutorských úřadů. Studenti se v průběhu odborné praxe zapojují do běžného chodu exekutorského úřadu.
Podílejí se zejména na přípravě rešerší právní úpravy včetně judikatury, přípravě různých podání na soudy či jiné instituce, přípravě podkladů pro jednání soudního exekutora atd. Dominantní náplní praxe je činnost právní a ne čistě administrativní (právní práce musí tvořit minimálně 80 % času realizace stáže). V rámci praxí je nabízeno jedno místo přímo v Exekutorské komoře ČR.

Bližší informace o předmětu, prerekvizitách, sylabu, požadavcích k udělení zápočtu a o seznamu spolupracujících exekutorských úřadů lze nalézt v příloze s názvem Anotace. Do předmětu se lze v případě splnění předepsaných prerekvizit předběžně hlásit na stránce http://goo.gl/forms/e6XxyRhgGQ , a to od 27.1. do 10.2.2016.

pozn. Do ISu bude předmět vložen cca 14 dní po začátku zápisu do LS 15/16.


Datum a čas konání
27. 01. 2016 00.00 —
11. 02. 2016
Kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Friedel
friedel@prf.cuni.cz
Akce/
11. 12. 2015

Pozvánka na Moot Court

Přijďte se podívat na moot court, resp. simulované soudní řízení, kde budou proti sobě bojovat zástupci Aliky a zástupci sekulárního demokratického státu South Tramontina, a to v angličtině.

Alice, muslimskému děvčeti které se rozhodlo studovat na všeobecnou zdravotní sestru, bylo zabráněno ve studiu pokračovat. Nemocnice, kde měla Alika vykonávat odbornou praxi, trvala na nošení uniforem a odložení hijabu (muslimského šátku zakrývajícímu vlasy a krk) a Alika se s tím nemohla smířit. Došlo v tomto případě k nepřiměřenému zásahu do Aliciny svobody náboženského vyznání, resp. svobody nosit náboženské symboly? Byla Alika diskriminována ve svém právu na přístup ke vzdělání?

Akce se koná dne 11. 12. 2016 od 15ti hodin v prostorách soudní místnosti ve 4. patře. Soudkyní sporu bude, mezi dalšími, také Pavla Boučková, která se tematikou diskriminace dlouhodobě zabývá.

Na akci není třeba se registrovat, i když Vaše odpověď na pozvání bude velmi oceněna.

Datum a čas konání
11. 12. 2015
15.00
Místo konání
soudní místnost (4. patro)
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
lucie@atkinses.com
Akce/
07. 12. 2015

fotky z Prague Arbitration Roundtable

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky ze setkání Prague Arbitration Roundtable konané 18.11.2015 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádané Mezioborovým centrem rozvoje právních dovedností.
Datum a čas konání
07. 12. 2015
Akce/
18. 11. 2015

Prague Arbitration Roundtable: The Settlement Effort of Arbitrators

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností Vás zve na setkání:

Prague Arbitration Roundtable:
The Settlement Effort of Arbitrators


Wednesday, November 18, 2015
Faculty of Law, Charles University in Prague
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1, Czech Republic

PROGRAM:
2.00 PM Registration
2:30 PM Welcome Address Speech
2:35 PM Keynote Speech, Dr. Remy Gerbay (Queen Mary University of London, Enyo Law LLP)
3:10 PM Panel Presentation I. Dr. Vít Horáček (Dr. Vít Horáček Lawyer)
3:30 PM Coffee Break
4:00 PM Panel Presentation II. Dr. Miloš Olík (Rowan Legal) and Dr. Martin Svatoš (Charles University)
4:40 PM Discussion and Closing Remarks
5:00 PM Drink and Networking

Please RSVP via email to: toptygin@prf.cuni.cz by 11 November 2015
Number of participants limitedDatum a čas konání
18. 11. 2015
14.00—18.00
Místo konání
místnost č. 38 (přízemí)
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. mediator and arbitrator
Akce/
12. 11. 2015

The Fight against the Doping in Sport: Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete


POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU:

The Fight against the Doping in Sport:
Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete

Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Geistlinger, University of Salzburg
rozhodce u mezinárodního Rozhodčího soudu pro sport (CAS, Lausanne), mimo jiné i v případu CAS Roman Kreuziger v. Mezinárodní cyklistická unie

Dne 12.11.2015, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, m.č. 303, od 18 hodin
Datum a čas konání
12. 11. 2015
18.00
Místo konání
místnost č. 303
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
10. 11. 2015

Návštěva civilního jednání

Chtěli byste se zajít podívat na spor o ochranu osobnosti? A chtěli byste, aby s Vámi předsedající soudce před i po sporu o jednání promluvil? Pak se přihlaste na návštěvu soudního jednání, která proběhne již toto úterý!

Pozor, kapacita je omezena na pouhých 12 návštěvníků, proto s přihlášením neotálejte!

Hlásit se můžete prostřednictvím jednoduchého formuláře na:

https://docs.google.com/forms/d/1G0DrA0D7z42EPgH0qenpf4eQVv32aFei0pDANk-p8nE/viewform

Datum a čas konání
10. 11. 2015
Kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Friedel
friedel@prf.cuni.cz
Akce/
10. 11. 2015

fotky ze setkání s prof. Jimem Moliternem

Níže si můžete prohlédnout fotografie ze setkání studentů a učitelů s prof. Jimem Moliternem, které proběhlo 3.11.2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Datum a čas konání
10. 11. 2015
Akce/
06. 11. 2015

Výběr studentů pro právní poradnu pro obyvatele hlavního města Prahy

Na konci roku 2014 vznikla ve spolupráci Právnické fakulty UK a Magistrátu hlavního města Prahy bezplatná právní poradna pro obyvatele hlavního města Prahy. Provoz poradny zajišťují pod dohledem právníků HMP studenti vyšších ročníků fakulty.

V současnosti PF UK hledá studenty na provoz ve dvou termínech, a to:

a) leden – březen 2016,

b) duben – červen 2016.

PF UK proto tímto vyzývá své studenty třetích a vyšších ročníků, aby níže specifikovaným způsobem vyjádřili svůj zájem se podílet na činnosti poradny, tj. přijímat dotazy a pod vedením zaměstnanců Magistrátu je zodpovídat. Poradna funguje v odpoledních hodinách (14-16) vždy v pondělí a ve středu, přičemž každý z obou termínů budou v poradně přijímat dotazy tři studenti PF UK, kteří budou pracovat společně v týmu.

Praxe bude uznána jako předmět Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí či Magistrátu HMP (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=HV2024) a studenti za ni obdrží čtyři kredity.

Přihlášky (obsahující zejména motivační dopis v délce cca jedné normostrany) vložte nejpozději do pátku 27. listopadu 2016 (24.00 hod) do formuláře, který je přístupný na této adrese: http://goo.gl/forms/YxZkKc7SjU.

V případě dotazů, či pokud by vám formulář nefungoval, pište na adresu: urbanm@prf.cuni.cz.

Spolupráci s Magistrátem hlavního města Praha zajišťuje Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a podporuje děkan fakulty, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Informaci o zařazení či nezařazení do poradny obdržíte do neděle 7. prosince 2015 na mail, který vyplníte do formuláře. Pokud vám vyhodnocení nepřijde, ozvěte se neprodleně na výše uvedený email.

Těšíme se na vaše přihlášky

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D., člen Mezioborového centra rozvoje právních dovedností

 

Datum a čas konání
06. 11. 2015 00.00 —
27. 11. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
03. 11. 2015

prof. Jim Moliterno na PF UK 2015

Zveme Vás na setkání s profesorem Jimem Moliternem, americkým odborníkem na právní vzdělávání a profesní etiku. Jeho úkolem bude „vyseknout" ukázkovou hodinu na téma profesní etiky. Hodinu, která dokáže nebývalým způsobem zapojit a snad i nadchnout studenty – tj. vás. 

"Zdravím všechny studentky a studenty fakulty,
jménem Mezioborového centra rozvoje právních dovedností bych vás rád pozval na nepochybně zajímavou akci, kterou jsme přichystali na úterý 3. listopadu 2015 od 15 do 16,30 hodin v místnosti č. 38 na PF UK. Na fakultu zavítá význačný americký odborník na právní vzdělávání a profesní etiku, profesor Jim Moliterno. Jeho úkolem bude „vyseknout" ukázkovou hodinu na téma profesní etiky. Hodinu, která dokáže nebývalým způsobem zapojit a snad i nadchnout studenty – tj. vás. Protože má prof. Moliterno s interaktivní a studenty vtahující výukou rozsáhlé zkušenosti ze Spojených států i řady dalších zemí, kde vyučoval, nepochybuji o tom, že bude mít úspěch (více viz jeho krátký medailonek níže). Ukázková hodina skončí před čtvrtou hodinou, v případě zájmu bude možné s prof. Moliternem ještě diskutovat – o způsobu výuky či samotném tématu profesní etiky.

Pokud vás naše akce zaujala, přihlaste se prosím do FB skupiny s názvem „Prof. Jim Moliterno na PF UK 2015", což budeme brát jako přislíbení vaší účasti.

Pro učitele fakulty platí i pozvání na předchozí uzavřený kulatý stůl, který bude v místnosti č. 38 probíhat od 14,00.

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat

S přáním pěkného dne
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností
E-mail: urbanm@prf.cuni.cz

Prof. Jim Moliterno působí jako profesor práva na Washington and Lee University
School of Law (Virginia, USA), specializuje se na právní vzdělávání a profesní etiku
právníků. Zásadním způsobem se podílel na reformě kurikula fakulty ve prospěch interaktivních, prakticky orientovaných metod výuky. Mnoho let působil jako ředitel programu zaměřeného na rozvoj právních dovedností studentů a právních klinik na College of William & Mary, za což byl i oceněn americkou advokátní komorou (American Bar Association). Kurzy právních dovedností a profesní etiky vyučoval během 30 let na šesti různých právnických fakultách. Profesní etikou a reformou právnického vzdělávání se zabývá i mezinárodně, zejména v regionech střední a jihovýchodní Evropy, naposledy například na Slovensku, a ve východní Asii."

Datum a čas konání
03. 11. 2015
15.00—16.30
Místo konání
mís. 38
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
07. 10. 2015

konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRÁVNICKÁ FAKULTA

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PFUK

pořádá KONFERENCI na téma

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II

v Praze ve středu 7. října 2015 12 až 18 hodin
v budově PFUK, místnost 38


Datum a čas konání
07. 10. 2015
12.00—18.00
Místo konání
budova PFUK, místnost 38
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
07. 10. 2015

zápis z diskuzního setkání na téma: Jakou chceme vytvářet fakultu?

Přinášíme Vám zápis z diskuzního setkání na téma "Jakou chceme vytvářet fakultu?", které proběhlo 5. května na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, ve spolupríci s Mezioborovým Centrem Rozvoje Právních Dovedností.

Níže si můžete stáhnout neformální zápis ze setkání a další příspěvky diskutujících.Datum a čas konání
07. 10. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
honuskov@prf.cuni.cz
+420 221 005 433
Akce/
06. 10. 2015

Odborné praxe - praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK (dokumenty)

Plán odborné praxe a Reflexní deník ke stažení.

Informace pro studenty
Termíny povinných setkání s garantem odborné praxe:
6.10. - 17:30 (místnost 38)
12.11. - 14:00 (místnost bude upřesněna) 
7.1. - 14:00 (místnost bude upřesněna)


Datum a čas konání
06. 10. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Miluše Kindlová M.Jur., Ph.D.
kindlova@prf.cuni.cz
+420 221 005 338
Akce/
20. 09. 2015

Vyhlášení azylového moot courtu

Milé studentky, milí studenti,
I letos jsme pro Vás připravili soutěž v azylovém a uprchlickém právu, Česko-slovenský azylový moot court. Vybrali jsme velmi zajímavý případ, doufáme, že se Vám bude líbit.

Více informací a případ samotný naleznete v přílohách tohoto vyhlášení, v případě nejasností nám pište na email azylovymoot@gmail.com.

Těšíme se na Vás!

Za organizátory
JUDr. Věra Honusková, Ph.D., odborná asistentka Katedry mezinárodního práva, pracovnice
Mezioborového centra rozvoje právních dovedností
Mgr. Eliška Flídrová, doktorandka Katedry mezinárodního práva

V Praze 20. 9. 2015Datum a čas konání
20. 09. 2015 00.00 —
18. 10. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
honuskov@prf.cuni.cz
+420 221 005 433
Akce/
01. 09. 2015

„Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích ve spolupráci s ČAK"

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností organizuje nový volitelný předmět pro ZS 2015/2016
„Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích
ve spolupráci s ČAK"
(určeno pro studenty 4. a 5. ročníku, bližší info v IS)
Pro předběžné přihlášení zasílejte do 18.9. motivační dopis na email kindlova@prf.cuni.cz


Datum a čas konání
01. 09. 2015 00.00 —
18. 09. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
kindlova@prf.cuni.cz
+420 221 005 338
Akce/
27. 05. 2015

konkurz na Pomvěda

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností hledá novou studentskou pomocnou vědeckou sílu. Přihlásit se mohou studenti, kteří mají zájem se podílet na činnosti centra.

Úkoly pomocné vědecké síly spočívají především v podílu na akcích organizovaných centrem (semináře, diskuze, besedy, konference), rešerších literatury a dalších formách součinnosti při vzniku autorských textů, administrativa související s fungováním centra apod. Vedle zájmu o činnost centra předpokládáme znalost angličtiny, případně dalšího cizího jazyka, a ovládání práce na PC. Pokud se vzájemná spolupráce osvědčí, měli bychom zájem o dlouhodobější spolupráci.

Termín uzavření přihlášek je 2. června 2015 ve 24:00 hod.

Přihlášky zasílejte JUDr. Michalu Urbanovi, členovi centra, elektronickou poštou, a to na email: urbanm@prf.cuni.cz.

Součástí každé přihlášky musí být:

 • strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů)
 • stručný motivační dopis


Předpokládaný nástup: září 2015


Těšíme se na vaše přihlášky


JUDr. Michal UrbanDatum a čas konání
27. 05. 2015 00.00 —
02. 06. 2015 23.59
Akce/
24. 05. 2015

Studentská právní poradna Magistrátu hl.m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy inicioval vznik bezplatné právní poradny pro občany hlavního města Prahy a domluvil se s Právnickou fakultou UK, že se na provozu poradny budou podílet studenti vyšších ročníků fakulty. Poradna poskytuje Pražanům bezplatné právní konzultace ve vybraných právních oblastech, a to vždy pod odborným vedením zaměstnanců Magistrátu.
Právnická fakulta tuto iniciativu vítá a je toho názoru, že zkušenost s činností v poradně pro občany žádoucím způsobem rozšiřuje spektrum studijních aktivit, které fakulta studentům nabízí.

Praxe v této poradně je studentům uznána jako předmět Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí. Spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zajišťuje Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a podporuje děkan fakulty, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

napsali o nás:
příspěvek v pořadu studio 6 v České televizi (celý pořad zde)
tisková zpráva hl. m. Prahy
článek z parlamentnilisty.cz
článek v časopise iForum UK

Datum a čas konání
24. 05. 2015
Akce/
18. 05. 2015

Konec volného internetu? Konference LAW FIT prozradí více

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností zve studenty na konferenci LAW FIT.

Konec volného internetu?

To je téma třetího ročníku konference LAW FIT pořádané Fakultou informačních technologií ČVUT, v letošním roce i za podpory Mezioborového centra rozvoje právních dovedností.

Konference se bude věnovat technickým a právním aspektům omezování přístupu k obsahu internetu a tzv. síťové neutralitě.
Mezi tématy nebudou chybět ani aktuální rozsudky Soudního dvora EU ve věcech UPC Telekabel Wien a Google Spain.

Na konferenci například vystoupí předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, vyučující Právnické fakulty Karlovy Univerzity Veronika Křesťanová a Zdeněk Kučera, výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip, či zástupci Google, O2 a UPC.

Konference proběhne 18. května 2015 v prostorách nové budovy ČVUT.

Registrace probíhá zdarma na webových stránkách www.law.fit.cvut.cz.
Počet míst omezen!!Datum a čas konání
18. 05. 2015
12.00—18.00
Místo konání
nová budova ČVUT
Praha, Dejvice
ukázat na mapě
Pro studenty
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností garantuje v rámci Právnické fakulty vybrané předměty, které svým obsahem, formou nebo typem výuky přesahují kategorizaci studijního plánu fakulty. Mezi ně patří především skupina prakticky orientovaných předmětů, jako jsou stáže, praxe, a kliniky, dále předměty zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností a soft skills, předměty využívající alternativní metody výuky jako je Street Law a předměty ADR. Zavádí předměty, které se věnují novým dynamicky se rozvíjejícím oborům práva.

Cílem Mezioborového centra není vytvoření uzavřené skupiny předmětů, ale naopak vymezení dynamického prostoru pro nové impulsy ve výuce. Nabídka předmětů Centra se tak může relativně často obměňovat. Základními charakteristikami předmětů Centra trvale zůstávají inovativnost, interaktivita a důraz na praktické osvojení práva.

Mezioborové centrum dále spolupracuje na organizaci tzv. Odborných praxí.

 • 09. 11. 2017
  Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV
 • 08. 06. 2017
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR po roce od účinnosti nové právní úpravy
 • 03. 05. 2017
  Přednášky a zkoušení na právnických fakultách v době internetu s prof. Grimesem
 • 13. 03. 2017
  Česká advokátní komora podporuje bezplatné právní rady studentů právnické fakulty
 • 14. 02. 2017
  Mezinárodní konference MENŠINY, SPORT A PRÁVO K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ HUGO MEISLA
 • 04. 11. 2016
  Konference: Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v ČR
 • 20. 10. 2016
  Pozvánka na přednášku
 • 04. 07. 2016
  Výroční zpráva za rok 2015
 • 01. 03. 2016
  “K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy” Mgr. Michal králík, Ph.D.
 • 26. 02. 2016
  Vzorové dokumenty k odborným praxím
 • 25. 02. 2016
  Jak více vtáhnout studenty do výuky?
 • 17. 02. 2016
  pozvánka na seminář „Jak více vtáhnout studenty do výuky?"
 • 07. 12. 2015
  fotky z Prague Arbitration Roundtable
 • 18. 11. 2015
  Prague Arbitration Roundtable: The Settlement Effort of Arbitrators
 • 12. 11. 2015
  The Fight against the Doping in Sport: Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete
 • 10. 11. 2015
  fotky ze setkání s prof. Jimem Moliternem
 • 03. 11. 2015
  prof. Jim Moliterno na PF UK 2015
 • 07. 10. 2015
  konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II
 • 07. 10. 2015
  zápis z diskuzního setkání na téma: Jakou chceme vytvářet fakultu?
 • 24. 05. 2015
  Studentská právní poradna Magistrátu hl.m. Prahy
 • 18. 05. 2015
  Konec volného internetu? Konference LAW FIT prozradí více
novější
starší
Ukázat nejbližší akce
Akce/
09. 11. 2017

Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV

UNIVERZITA KARLOVA, PRÁVNICKÁ FAKULTA pořádá KONFERENCI na téma AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU IV

v Praze ve čtvrtek 9. listopadu 2017 odpoledne v budově Právnické fakulty UK na Náměstí Curieových, místnost 38 (ve vestibulu).Datum a čas konání
09. 11. 2017 12.00 —
08. 11. 2017 18.00
Místo konání
PF UK
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
08. 06. 2017

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR po roce od účinnosti nové právní úpravy

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK

společnost dTest, o.p.s.,

nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vás zvou na kolokvium

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ V ČR

po roce od účinnosti nové právní úpravy

konané dne 8. 6. 2017 od 13.00 hod. v m.č. 38 budovy Právnické fakulty UK 


Datum a čas konání
08. 06. 2017
13.00
Kontaktní osoba
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
horacek@prf.cuni.cz
+420 774 008 018
Akce/
03. 05. 2017

Přednášky a zkoušení na právnických fakultách v době internetu s prof. Grimesem

Dne 26.4.2017 uspořádalo Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností besedu s předním britským odborníkem na právní vzdělávání, prof. Richardem Grimesem, čerstvým „visiting profesor" Právnické fakulty UK.

Prof. Grimes, který se mimo jiné podílel na tvorbě kurikula University of York, založeného na metodě výuky práva výlučně pomocí řešení právních problémů, na úvod naznačil několik trendů v právnickém vzdělávání, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti zkoušení.

Následovala diskuze, ve které byly blíže adresovány jednotlivé aspekty výukové metody užívané na University of York, ale také například problematika tzv. open book exams, které v současnosti začínají být užívány v rámci některých výběrových předmětů na naší fakultě. Celá beseda pak byla velmi inspirativní, neboť zazněla řada tipů, o kterých je možné do budoucna uvažovat i v českém právním prostředí.

Záznam ze semináře naleznete ZDE

Článek o akci publikovaný v časopise iForum naleznete ZDEDatum a čas konání
03. 05. 2017
Akce/
13. 03. 2017

Česká advokátní komora podporuje bezplatné právní rady studentů právnické fakulty

Děkujeme ČAKu za pochvalná slova na adresu studentské poradny, kterou provozujeme s pražským magistrátem. Jistě to souvisí i s prezentací poradny ve vysílání Studia ČT.

Článek - Česká justice

Reportáž - Studio 6

Reportáž - Studio 6 (Vězni na Pankráci se učí právo)
Datum a čas konání
13. 03. 2017
11.01
Akce/
14. 02. 2017

Mezinárodní konference MENŠINY, SPORT A PRÁVO K 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ HUGO MEISLA

Hugo Meisl (16.11.1881 Malešov – 17.2.1937 Vídeň) patřil k nejslavnějším fotbalovým trenérům historie a často je pokládán za jednoho ze zakladatelů moderního fotbalu. V roce 1925 přišel s myšlenkou na první mezinárodní klubovou fotbalovou soutěž, nazvanou Středoevropský pohár neboli Mitropa Cup (jistou dobu nazvaný Meislův pohár). Působil v Rakousku, ale pocházel z česko-židovského prostředí.

PROGRAM KONFERENCE
Zahájení jednání ve 12:00

Prof. Jan Kuklík (děkan PFUK): Úvod - menšiny, sport a právo
Dr. Andreas Hafer (autor knihy o Hugo Meislovi vydané i v češtině pod názvem Hugo Meisl aneb Vynález moderního fotbalu, 2011): Hugo Meisl, the modernization of football and the Jewish minority in Vienna
Dr. René Petráš (PFUK): Hugo Meisl a interdisciplinarita výzkumu menšin

Přestávka okolo 13:30

Dr. Marek Lauermann: Židovské komunity v regionu rodiště Hugo Meisla
Dr. David Kohout (PFUK): Židovské sportovní organizace na konci meziválečné ČSR a za okupace
Doc. Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií UK): Význam sportu v pojetí českožidovských asimilantů a sionistů v období mezi světovými válkami

Přestávka okolo 15:30

Prof. Marek Waic (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK) Tělovýchova a sport ve světle právních norem – od rakouského říšského zákoníku ke komunistické legislativě
Dr. František Kolář (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK) Od národních olympijských výborů ke státním olympijským výborům
Doc. Harald Christian Scheu (PFUK): Sport a integrace menšin
Dr. Lukáš Novotný (Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem): Sport a integrace migrantů (příklad Spolkové republiky Německo)

Ukončení konference okolo 18:00

Předpokládaná délka příspěvků je do 20 minut, pak následuje 10 minut diskuse.
Příspěvky budou publikovány.
Konferenční poplatek se neplatí. Zajištěno bude občerstvení.
Na konferenci je vhodné se alespoň týden předem přihlásit na petras@prf.cuni.cz.

Organizace konference:
Ústav právních dějin Právnická fakulta Univerzita Karlova (PFUK)
Nám. Curieových 7, 11640 Praha 1
Sekretariát Bc. Veronika Živná +420 221005540
Hlavní organizátoři konference: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., JUDr. et PhDr. René Petráš, Ph.D.

Datum a čas konání
14. 02. 2017
12.00—18.00
Místo konání
budova PF UK (místnost 38)
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
04. 11. 2016

Konference: Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních řešení sporů v ČR

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK
ve spolupráci s Rozhodčím soudem při HKČR
a AK ČR a společností epravo.cz, a.s.

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

Nové příležitosti a meze uplatnění alternativních
řešení sporů v České republice

Konference proběhne v prostorách Právnické fakulty UK
ve dnech 4.11. a 5.11.2016.

Datum a čas konání
04. 11. 2016 00.00 —
05. 11. 2016
Kontaktní osoba
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
horacek@prf.cuni.cz
+420 774 008 018
Akce/
20. 10. 2016

Pozvánka na přednášku

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností 
PF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku 
"The Ban of Russian Athletes at the 2016 Olympics 
from the Legal Perspective"   

Ao. Univ.­Prof. Dr. Michael Geistlinger,
University of Salzburg rozhodce u mezinárodního Rozhodčího soudu 
pro sport (CAS, Lausanne), hostující profesor na PF UK

Dne 20.10.2016, Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, m.č. 303, od 17:30 
Datum a čas konání
20. 10. 2016
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
04. 07. 2016

Výroční zpráva za rok 2015


Chcete se dozvědět čím se centrum zabývá?

Níže naleznete výroční zprávu Mezioborového centra rozvoje právních dovedností za rok 2015.

Zprávu jsme se rozhodli zpracovat formou krátké prezentace nejdůležitějších milníků a aktivit, abychom Vás zbytečně nenudili rozsáhlým textem.

za celý tým MCRPD
Petra Toptyginová


Datum a čas konání
04. 07. 2016
Akce/
01. 03. 2016

“K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy” Mgr. Michal králík, Ph.D.

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a Česká společnost sportovního práva, z.s., si Vás dovolují pozvat na zvláštní přednášku Mgr. Michala Králíka, Ph.D. "K odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy".

Dr. Králík se vedle své práce v pozici soudce Nejvyššího soudu ČR dlouhodobě zabývá (mimo jiné) problematikou právní odpovědnosti sportovce za újmu na zdraví jiných účastníků sportovních akcí (srov. naposledy např. Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Praha: Leges, 2016).

Zájemce o danou problematiku z řad akademických pracovníků, studentů i veřejnosti rádi přivítáme dne 1.3.2016 v 16:00 v místnosti č. 303 budovy Právnické fakulty UK.

Datum a čas konání
01. 03. 2016
16.00
Místo konání
místnost č. 303
PF UK
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
26. 02. 2016

Vzorové dokumenty k odborným praxím

Centrum dále nabízí vyučujícím pomoc při administraci odborných praxí. V jejím rámci došlo k vypracování vzorových dokumentů odborných praxí se týkajících.
Dokumenty zle nalézt níže.


Datum a čas konání
26. 02. 2016
Kontaktní osoba
Mgr. Tomáš Friedel
friedel@prf.cuni.cz
Akce/
25. 02. 2016

Jak více vtáhnout studenty do výuky?

Jak více vtáhnout studenty do výuky?


Tak zněla otázka v názvu semináře, který ve středu 17. února 2016 přilákal přes deset vyučujících právnické fakulty. Pod vedením zkušené lektory, JUDr. Simony Trávníčkové, Ph.D., mladší i starší vyučující fakulty (věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším účastníkem tvořil neuvěřitelných šest dekád) společně hledali, jak vypadá výborná a jak naopak podprůměrná hodina a jaké postupy zaručeně aktivizují studenty. Výsledkem workshopu byl nejen soupis zhruba patnácti dobře použitelných metod výuky práva na fakultě, ale i formulovaná chuť dále se potkávat a hledat odpovědi na celou řadu dalších didaktických témat. Mezioborové centrum to vnímá jako sympatickou poptávku po svých aktivitách a brzy nabídne učitelům fakulty další seminář.

Datum a čas konání
25. 02. 2016
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
17. 02. 2016

pozvánka na seminář „Jak více vtáhnout studenty do výuky?"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Mezioborového centra rozvoje právních dovedností si Vás dovoluji pozvat na seminář s názvem „Jak více vtáhnout studenty do výuky?", který pro vyučující právnické fakulty naše centrum připravilo.

Při stanovování tématu setkání jsme vycházeli ze zkušeností řady vyučujících, se kterými jsme na toto téma mluvili. Mnoho z nás zjevně naráží na to, že s nimi studenti v seminářích nespolupracují, resp. nespolupracují dostatečně. Workshop se proto zaměří na to, jak vtáhnout studenty do výuky, tj. jak připravit seminář tak, aby studenti nebyli jen pasivními příjemci informací, ale aktivně se zapojovali do dění na semináři. Účastníci semináře si odnesou řadu konkrétních tipů na aktivizační metody výuky i tipy na to, jak s nimi pracovat a jak je napasovat na výuku svého tématu. Seminář bude postaven na sdílení vlastních zkušeností účastníků, předávání dobré praxe a identifikaci funkčních strategií na příkladech ze zahraničních univerzit.

Termín semináře: 17. února 2016, 11-14 hodin

Vedoucí semináře bude JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D., která v podzimním semestru na PF UK prováděla hospitace u vyučujících na PF UK a taktéž vyučovala předmět Prezentační a komunikační dovednosti a Odborná praxe - kurzy spotřebitelské gramotnosti. Dr. Trávníčková vystudovala PF v Brně, kde získala doktorát z oboru Mezinárodní právo soukromé a několik let mezinárodní právo i vyučovala. V letech 2014-2015 vedla na PF MU Ústav dovednostní výuky a inovace studia. Věnuje se zejm. předmětům zaměřených na rozvoj právnických dovedností (základy právnických dovedností), rozvoj měkkých dovedností (vedení a práce v malém týmu, kreativ ita) a pedagogických dovedností.

Pokud Vás naše akce zaujala, dejte mi prosím do 12. února 2016 vědět na adresu urbanm@prf.cuni.cz, abychom mohli v náležité kvantitě zajistit občerstvení.

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat

S přáním pěkného dne

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností

Datum a čas konání
17. 02. 2016
11.00—14.00
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
07. 12. 2015

fotky z Prague Arbitration Roundtable

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky ze setkání Prague Arbitration Roundtable konané 18.11.2015 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádané Mezioborovým centrem rozvoje právních dovedností.
Datum a čas konání
07. 12. 2015
Akce/
18. 11. 2015

Prague Arbitration Roundtable: The Settlement Effort of Arbitrators

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností Vás zve na setkání:

Prague Arbitration Roundtable:
The Settlement Effort of Arbitrators


Wednesday, November 18, 2015
Faculty of Law, Charles University in Prague
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1, Czech Republic

PROGRAM:
2.00 PM Registration
2:30 PM Welcome Address Speech
2:35 PM Keynote Speech, Dr. Remy Gerbay (Queen Mary University of London, Enyo Law LLP)
3:10 PM Panel Presentation I. Dr. Vít Horáček (Dr. Vít Horáček Lawyer)
3:30 PM Coffee Break
4:00 PM Panel Presentation II. Dr. Miloš Olík (Rowan Legal) and Dr. Martin Svatoš (Charles University)
4:40 PM Discussion and Closing Remarks
5:00 PM Drink and Networking

Please RSVP via email to: toptygin@prf.cuni.cz by 11 November 2015
Number of participants limitedDatum a čas konání
18. 11. 2015
14.00—18.00
Místo konání
místnost č. 38 (přízemí)
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. mediator and arbitrator
Akce/
12. 11. 2015

The Fight against the Doping in Sport: Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete


POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU:

The Fight against the Doping in Sport:
Legal Perspectives on the Biological Passport of an Athlete

Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Geistlinger, University of Salzburg
rozhodce u mezinárodního Rozhodčího soudu pro sport (CAS, Lausanne), mimo jiné i v případu CAS Roman Kreuziger v. Mezinárodní cyklistická unie

Dne 12.11.2015, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, m.č. 303, od 18 hodin
Datum a čas konání
12. 11. 2015
18.00
Místo konání
místnost č. 303
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
Mgr. David Kohout, Ph.D.
kohout@prf.cuni.cz
+420 221 005 334
Akce/
10. 11. 2015

fotky ze setkání s prof. Jimem Moliternem

Níže si můžete prohlédnout fotografie ze setkání studentů a učitelů s prof. Jimem Moliternem, které proběhlo 3.11.2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Datum a čas konání
10. 11. 2015
Akce/
03. 11. 2015

prof. Jim Moliterno na PF UK 2015

Zveme Vás na setkání s profesorem Jimem Moliternem, americkým odborníkem na právní vzdělávání a profesní etiku. Jeho úkolem bude „vyseknout" ukázkovou hodinu na téma profesní etiky. Hodinu, která dokáže nebývalým způsobem zapojit a snad i nadchnout studenty – tj. vás. 

"Zdravím všechny studentky a studenty fakulty,
jménem Mezioborového centra rozvoje právních dovedností bych vás rád pozval na nepochybně zajímavou akci, kterou jsme přichystali na úterý 3. listopadu 2015 od 15 do 16,30 hodin v místnosti č. 38 na PF UK. Na fakultu zavítá význačný americký odborník na právní vzdělávání a profesní etiku, profesor Jim Moliterno. Jeho úkolem bude „vyseknout" ukázkovou hodinu na téma profesní etiky. Hodinu, která dokáže nebývalým způsobem zapojit a snad i nadchnout studenty – tj. vás. Protože má prof. Moliterno s interaktivní a studenty vtahující výukou rozsáhlé zkušenosti ze Spojených států i řady dalších zemí, kde vyučoval, nepochybuji o tom, že bude mít úspěch (více viz jeho krátký medailonek níže). Ukázková hodina skončí před čtvrtou hodinou, v případě zájmu bude možné s prof. Moliternem ještě diskutovat – o způsobu výuky či samotném tématu profesní etiky.

Pokud vás naše akce zaujala, přihlaste se prosím do FB skupiny s názvem „Prof. Jim Moliterno na PF UK 2015", což budeme brát jako přislíbení vaší účasti.

Pro učitele fakulty platí i pozvání na předchozí uzavřený kulatý stůl, který bude v místnosti č. 38 probíhat od 14,00.

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat

S přáním pěkného dne
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností
E-mail: urbanm@prf.cuni.cz

Prof. Jim Moliterno působí jako profesor práva na Washington and Lee University
School of Law (Virginia, USA), specializuje se na právní vzdělávání a profesní etiku
právníků. Zásadním způsobem se podílel na reformě kurikula fakulty ve prospěch interaktivních, prakticky orientovaných metod výuky. Mnoho let působil jako ředitel programu zaměřeného na rozvoj právních dovedností studentů a právních klinik na College of William & Mary, za což byl i oceněn americkou advokátní komorou (American Bar Association). Kurzy právních dovedností a profesní etiky vyučoval během 30 let na šesti různých právnických fakultách. Profesní etikou a reformou právnického vzdělávání se zabývá i mezinárodně, zejména v regionech střední a jihovýchodní Evropy, naposledy například na Slovensku, a ve východní Asii."

Datum a čas konání
03. 11. 2015
15.00—16.30
Místo konání
mís. 38
PF UK v Praze
Kontaktní osoba
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
urban@prf.cuni.cz
+420 775 913 302
Akce/
07. 10. 2015

konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PRÁVNICKÁ FAKULTA

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PFUK

pořádá KONFERENCI na téma

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU II

v Praze ve středu 7. října 2015 12 až 18 hodin
v budově PFUK, místnost 38


Datum a čas konání
07. 10. 2015
12.00—18.00
Místo konání
budova PFUK, místnost 38
Kontaktní osoba
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
petras@prf.cuni.cz
+420 221 005 536 (537)
Akce/
07. 10. 2015

zápis z diskuzního setkání na téma: Jakou chceme vytvářet fakultu?

Přinášíme Vám zápis z diskuzního setkání na téma "Jakou chceme vytvářet fakultu?", které proběhlo 5. května na Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, ve spolupríci s Mezioborovým Centrem Rozvoje Právních Dovedností.

Níže si můžete stáhnout neformální zápis ze setkání a další příspěvky diskutujících.Datum a čas konání
07. 10. 2015
Kontaktní osoba
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
honuskov@prf.cuni.cz
+420 221 005 433
Akce/
24. 05. 2015

Studentská právní poradna Magistrátu hl.m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy inicioval vznik bezplatné právní poradny pro občany hlavního města Prahy a domluvil se s Právnickou fakultou UK, že se na provozu poradny budou podílet studenti vyšších ročníků fakulty. Poradna poskytuje Pražanům bezplatné právní konzultace ve vybraných právních oblastech, a to vždy pod odborným vedením zaměstnanců Magistrátu.
Právnická fakulta tuto iniciativu vítá a je toho názoru, že zkušenost s činností v poradně pro občany žádoucím způsobem rozšiřuje spektrum studijních aktivit, které fakulta studentům nabízí.

Praxe v této poradně je studentům uznána jako předmět Odborná praxe – praxe na úřadech městských částí. Spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy zajišťuje Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK a podporuje děkan fakulty, prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

napsali o nás:
příspěvek v pořadu studio 6 v České televizi (celý pořad zde)
tisková zpráva hl. m. Prahy
článek z parlamentnilisty.cz
článek v časopise iForum UK

Datum a čas konání
24. 05. 2015
Akce/
18. 05. 2015

Konec volného internetu? Konference LAW FIT prozradí více

Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností zve studenty na konferenci LAW FIT.

Konec volného internetu?

To je téma třetího ročníku konference LAW FIT pořádané Fakultou informačních technologií ČVUT, v letošním roce i za podpory Mezioborového centra rozvoje právních dovedností.

Konference se bude věnovat technickým a právním aspektům omezování přístupu k obsahu internetu a tzv. síťové neutralitě.
Mezi tématy nebudou chybět ani aktuální rozsudky Soudního dvora EU ve věcech UPC Telekabel Wien a Google Spain.

Na konferenci například vystoupí předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, vyučující Právnické fakulty Karlovy Univerzity Veronika Křesťanová a Zdeněk Kučera, výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip, či zástupci Google, O2 a UPC.

Konference proběhne 18. května 2015 v prostorách nové budovy ČVUT.

Registrace probíhá zdarma na webových stránkách www.law.fit.cvut.cz.
Počet míst omezen!!Datum a čas konání
18. 05. 2015
12.00—18.00
Místo konání
nová budova ČVUT
Praha, Dejvice
ukázat na mapě
Pro vyučující
Centrum právních dovedností se ve své činnosti obrací i na vyučující fakulty, pro které pořádá vzdělávací setkání za účasti odborníků z řad psychologů, didaktiků, koučů atp., kteří v prakticky orientovaných workshopech řeší s vyučujícími konkrétní problémy a otázky didaktické průpravy. Jiné workshopy zase představují účastníkům další metody výuky práva či zprostředkovávají nové trendy ve výuce práva v zahraničí. Centrum také podporuje sdílení dobrých praxí a vzájemnou výměnu zkušeností jak uvnitř fakulty, tak v širším měřítku celostátním i mezinárodním.

Centrum dále nabízí vyučujícím pomoc při administraci odborných praxí. V jejím rámci došlo k vypracování vzorových dokumentů odborných praxí se týkajících.
Dokumenty lze nalézt zde.
Kontakt
Ředitel a Alternativní řešení sporů
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Email: horacek@prf.cuni.cz
Tel: +420 774 008 018

Centrum právních dovedností
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Email: urban@prf.cuni.cz
Tel: +420 775 913 302

Centrum právních dovedností
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Email: honuskov@prf.cuni.cz
Tel: +420 221 005 433

Sportovní právo
Mgr. David Kohout, Ph.D.
Email: kohout@prf.cuni.cz
Tel: +420 221 005 334

Právo cestovního ruchu
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
Email: petras@prf.cuni.cz
Tel: +420 221 005 536 (537)

Koordinátor Centra
Martina Cizlerová
Email: cizlerom@prf.cuni.cz
Tel: +420 775 358 049

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na infopravnidovednosti@gmail.com
For English Speakers

The Interdisciplinary Centre for the Development of Lawyering Skills was established in 2013 as a research department of the Faculty of Law, Charles University, Czech Republic.

The Interdisciplinary Centre for the Development of Lawyering Skills aims at developing an efficient co-ordination and research centre open to the initiatives of the lecturers and students alike that can react flexibly to the requirements of newly developing areas of law and methods of their teaching.

The Interdisciplinary Centre for the Development of Lawyering Skills focuses in particular on practically oriented subjects & courses and new teaching methods (internships and practicum, development of soft skills such as communication and presentation skills) as well as on other subjects implied by the development of the new legal disciplines (IT law, travel & tourism law and alternative dispute resolution, etc.).

In focusing on the development of the practically oriented subjects, the Interdisciplinary Centre for the Development of Lawyering Skills introduces the new legal disciplines to the students, simulates court and arbitration proceedings, teaches argumentation skills and establishes an ADR and Sport Law sections. Some of the Master's degree courses are taught in English.

In teaching the guaranteed subjects and courses, the Interdisciplinary Centre for the Development of Lawyering Skills primarily focuses on the interactivity and complex involvement of students with the attention put both on gaining the theoretical knowledge and practising the acquired skills.

The Interdisciplinary Centre for the Development of Lawyering Skills further provides methodological and didactic support and guidance to teachers with a focus on interactive teaching methods. In addition to practical workshops on teaching law, the Interdisciplinary Centre for the Development of Lawyering Skills facilitates sharing of best practices, experience and expertise among the teachers at the faculty, university and national level.

The activities and conceptual development of the Interdisciplinary Centre for the Development of Lawyering Skills are directed by three sections – Centre of Lawyering Skills, ADR Section and Sport Law Section.